INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI CZERWONE I KOZIOŁ

Zakończono konsultacje społeczne zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Czerwone i Kozioł – realizowanych w związku z uchwałami nr XXXIII/207/18 Rady Gminy Kolno w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Czerwone i XXXIII/208/18 Rady Gminy Kolno w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Kozioł.

W ramach konsultacji m.in.

 1. Wykonano materiały informacyjne (ogłoszenie, plakat i ulotkę), które zamieszczono na stronie internetowej urzędu, na tablicach ogłoszeń. W miejscu realizacji działań umieszczono plakat informacyjny. Właścicieli nieruchomości objętych zmianami planów poinformowano indywidualnymi pismami.
 2. W ramach metody Mapy interaktywne – stworzono email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz utworzono podstronę gminy na potrzeby konsultacji na której zamieszczono informacje o konsultacjach i o możliwości korzystania i interaktywnych narzędzi.
 3. W ramach projektu dla pracowników gminy oraz radnych i sołtysów zorganizowano szkolenie w zakresie prowadzenia procesu planistycznego. Szkolenie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem w dniu 19.06.2018r. przeprowadził architekt.
 4. Terminy spotkań konsultacyjnych podano do publicznej wiadomości. Podano również informację o zapewnieniu dojazdu na konsultacje oraz powrotu dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby spotkań konsultacyjnych.
 6. Na spotkania przygotowano materiały, catering oraz niezbędny sprzęt multimedialny.
 7. W dniu 13 lipca 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach techniki planowanie partycypacyjne.
 8. W dniu 15 lipca 2018r. w Szkole Podstawowej w Czerwonem przy okazji organizacji festiwalu muzycznego prowadzono konsultacje poprzez zorganizowany specjalnie w tym czasie happening tak by mogło w nim wziąć udział jak najwięcej mieszkańców gminy.
 9. Materiały informacyjne (plakat i ulotkę) ponownie wywieszano na tablicach ogłoszeń, słupach, przystankach PKS, sklepach i szkołach tak by poinformować mieszkańców o spotkaniu konsultacyjnym w dniu 15 września 2018r.
 10. Właścicieli nieruchomości objętych zmianami planów poinformowano ponownie indywidualnymi pismami.
 11. Zakupiono drukarkę wielkoformatową na potrzeby przeprowadzenia konsultacji oraz na warsztat z użyciem map.
 12. W dniu 15 września 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem prowadzono konsultacje społeczne techniką warsztat z użyciem map.

Konsultacje prowadzone były w okresie od 15 czerwca 2018r. do 30 września 2018r.

Dziękujemy osobom biorącym udział w konsultacjach.

Proces konsultacji realizowany był w ramach projektu ,,Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach’’ i współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

       Wójt

Józef Bogdan Wiśniewski

Załączniki do pobrania:

Raport z konsultacji

W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi dnia 15.06.2018 r. zostanie uruchomiona ankieta, dzięki której można będzie wyrazić swoją opinię na temat zmian przewidzianych w miejscowych planach.

Link do ankiety: geoportal.wrotapodlasia.pl, zakładka: planowanie przestrzenne -> konsultacje społeczne -> powiat kolneński -> gmina Kolno -> formularz konsultacyjny

Proszę o wzięcie czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej - planowanie partycypacyjne POBIERZ

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej - happening POBIERZ

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej - technika mapy interaktywne POBIERZ

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej - Warsztat konsultacyjny z użyciem map POBIERZ

 

Konsultacje społeczne

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

miejscowości Czerwone i Kozioł

W okresie od czerwca do października 2018 r. w gminie Kolno zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Czerwone i Kozioł. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie wniosków dotyczących przyszłych funkcji, sposobu zagospodarowania i ewentualnej zabudowy poszczególnych nieruchomości. Jednoznaczne wyznaczenie terenów pod zabudowę rolniczą i nierolniczą, terenów rolniczych z dopuszczeniem zabudowy oraz terenów pod zabudowę usługową i letniskową przełoży się na świadome gospodarowanie przestrzenią w poszanowaniu praw właścicieli i użytkowników przedmiotowego obszaru oraz z myślą o zachowaniu unikatowych walorów terenu.

Konsultacje społeczne odbędą się poprzez zastosowania różnych metod m.in.:

 • Metoda mapy interaktywnej – jest narzędziem opartym na systemie GIS Podlaskie, za pomocą którego zainteresowani będą mogli wyrazić swoją opinię,

 • Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym – metoda ta, ma na celu zdobycie opinii na temat opracowań planistycznych poprzez specjalnie przygotowaną grę, planszę oraz zorganizowanie otwartego spotkania,

 • Technika planowania partycypacyjnego – technika ta opiera się na zorganizowaniu spotkania z ekspertem, który dokona analizy, prezentacji oraz warsztatu partycypacyjnego,

 • Technika warsztatu konsultacyjnego z użyciem map – technika ta opiera się na zorganizowaniu warsztatu konsultacyjnego

Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konsultacji zostaną podane na stronie internetowej Gminy Kolno.