b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_absolutorium.jpg

W trakcie XXVII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się dziś ( 13 czerwca) w Czerwonem radni podjęli dziewięć uchwał. Jedna z nich dotyczyła udzielenia absolutorium Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, wójtowi gminy Kolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolno za 2016 r. Wszyscy radni zagłosowali "za".

Uchwała dotycząca absolutorium była ostatnim punktem porządku obrad dzisiejszej sesji. Wcześniej radni wysłuchali informacji dotyczącej działalności Lokalnej Grupy Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku i podjęli uchwały w sprawie:

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 - 2027

- zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.

- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2016 instytucji kultury, dla których gmina Kolno jest organizatorem

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

- przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Zabiele

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2016 r.

- udzielenia pomocy Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych

- przejęcia prowadzenia zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Kolneńskiego

Zanim doszło do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium wójt Józef Bogdan Wiśniewski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze zadania zrealizowane w 2016 roku. Na ponad 119 slajdach znalazły się m.in. zdjęcia z inwestycji drogowych, realizacji zadań z fudnuszu sołeckiego, zakupów sprzętu gminnego, nowych działań podejmowanych przez Gminę Kolno  czy projektów z dofinansowaniem realizowanych w naszej gmnie. Zakończona brawami prezentacja poprzedziła przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu, przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium jednogłośnie. Następnie bukietem kwiatów Skarbnik Halina Boryszewska, Wojciech Jermacz, przwodniczący Rady Gminy Kolno i Sekretarz Adam Masłowski pogratulowali Wojtowi Gminy Kolno. Wójt podkreślał i dziękował za dobrą współpracę z Radą Gminy Kolno, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy Kolno i dyrektorami jednostek przy realizacji budżetu za 2016 r.