b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_sesja31.jpg

W trakcie XXXI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 29 listopada br. w Czerwonem radni podjęli sześć uchwał. Zanim radni rozpoczęli głosowania nad poszczególnymi uchwałami wójt Józef Wiśniewski przedstawił zgromadzonym na sesji informację z prac między sesjami.

Następnie radni podjęli uchwały:

- uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2025 – projekt przedstawiła pani skarbnik Halina Boryszewska

- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r. - projekt przedstawiła pani skarbnik Halina Boryszewska

- uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” – projekt przedstawiła Aleksandra Szyc z Urzędu Gminy Kolno

- uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na lata 2018 – 2027 – projekt przedstawiła pani Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

- uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji - projekt przedstawiła pani Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

- uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/167/17 Rady Gminy Kolno z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna i Waszki – projekt przedstawił Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w UG Kolno

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 – 2027” opracowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie przy współpracy Urzędu Gminy Kolno i instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy oraz przy wsparciu pani Anny Tomulewicz, konsultanta ds. opracowywania strategii przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, która była obecna na sesji. 57 stronicowy dokument składa się ze wstępu i zakończenia oraz trzech części: I część diagnostyczna, II część programowa oraz III zarządzanie i monitorowanie strategii. Ten dokument to nie tylko obszerna diagnoza i wskazanie obszarów problemowych w Gminie Kolno, ale też konkretne cele strategiczne i proponowane kierunki niezbędnych działań w każdym z obszarów zgodnych z wypracowaną wizją naszej gminy, która brzmi: „Gmina Kolno to miejsce, gdzie osoby i rodziny żyją godnie, zdrowo, bezpiecznie i aktywnie”. Za pomoc w opracowaniu tego ważnego dokumentu, ale też za wieloletnią współpracę z Gminą Kolno podziękowania pani Annie Tomulewicz złożył wójt Józef Wiśniewski, pani dyrektor Krystyna Kajko i Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno.

Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji dotyczy projektu „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”, na którego realizację Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie w kwocie 299 921,43 zł. Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie 15 osób nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych zamieszkałych w gminie Kolno, które są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, będą uczestniczyć w warsztatach aktywizacyjnych i szkoleniach zawodowych. Wszyscy uczestnicy po skończonych kursach zostaną skierowani na 3 miesięczne staże i otrzymają 120% kwoty zasiłku . W ramach projektu odbędą się również zajęcia z animatorami dla dorosłych i dzieci. Okres realizacji projektu to 01.11.2017 r. – 31.08.2018. r.