ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) Wójt Gminy Kolno zawiadamia, że Rada Gminy Kolno Uchwałą Nr XXI/126/16 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2017 r. wynoszą:

NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁE

 • małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 20,00 zł/ m-c,
 • duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób) – 42,00 zł/ m-c

stawka opłaty, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 40,00 zł/ m-c,
 • duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób) – 84,00 zł/ m-c

NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁE (szkoły, biblioteki, remizy, sklepy, zakłady  usługowe, cmentarze itp.)

 • pojemnik 120 l – 20,00 zł,
 • pojemnik 240 l – 38,00 zł,
 • pojemnik 1100 l – 90,00 zł

stawka opłaty, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • pojemnik 120 l – 30,00 zł,
 • pojemnik 240 l – 60,00 zł,
 • pojemnik 1100 l – 130,00 zł.

DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI  WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

 • roczna ryczałtowa stawka w wysokości – 80,00 zł (opłatę należy wnosić do dnia 15 kwietnia każdego roku)
 • roczna ryczałtowa stawka w wysokości – 120,00 zł , gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (opłatę należy wnosić do dnia 15 kwietnia każdego roku)

Zgodnie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) w przypadku zmiany stawki opłaty każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania od stycznia 2017 r., co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów.

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie wymaga składania nowej deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty przy zmianie stawki dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji, a opłata została naliczona decyzją oraz właścicieli nieruchomości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku, w związku ze zmianą danych            w deklaracji.

Jednocześnie przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w przypadku zmiany właściciela nieruchomości,  ilości osób zamieszkałych (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób), sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane), w terminie  14 dni od  dnia nastąpienia zmiany.