b_250_200_16777215_00_images_phocagallery_2017_Aktywni_IMG_0767.jpg

W Gminie Kolno realizowany jest projekt „Aktywne wsparcie drogą do zmian” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Beneficjentem projektu jest Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5. Realizacja projektu potrwa do 30.06.2017 r.

Na realizację tego działania gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie 178 700,00 zł. Wymaganym wkładem własnym jest kwota 31 557,50 zł, z czego 30 000,00 zł zostanie przeznaczone na wypłacenie zasiłków celowych i specjalnych celowych uczestnikom projektu. Pozostała kwota 1 557,50 zł wykorzystana będzie na materiały biurowe.

Celem głównym projektu „Aktywne wsparcie drogą do zmian” jest: zaktywizowanie 15 osób (12 Kobiet i 3 Mężczyzn) zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 22% uczestników spośród osób, które ukończą udział w projekcie, wzrost aktywności społecznej u min. 56% uczestników oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 31% uczestników projektu poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:

1.  Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku pracy.

2.  Warsztaty aktywizacyjne - rozwoju osobistego, umiejętności społecznych oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.

3.  Praca socjalna - 15 kontraktów socjalnych.

4.  Szkolenia zawodowe:

•   Opiekun osób starszych i dzieci

•   Kierowca samochodu ciężarowego kat C

5.  Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.

6.  Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym

Ponadto przez cały czas trwania projektu pracownicy socjalni będą świadczyć pracę socjalną i nadzór nad realizacją 15 kontraktów socjalnych zawartych z uczestnikami.

W projekcie zaangażowani zostaną animatorzy lokalni, którzy realizować będą działania o charakterze środowiskowym dla osób uczestniczących w projekcie oraz ich otoczenia, w tym w szczególności dla dzieci, młodzieży oraz zależnych osób starszych (50os.).

Pośrednio wsparcie skierowane będzie również do otoczenia uczestników 50os. (zwłaszcza dzieci i młodzież, w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Kompleksowa realizacja projektu jest podstawą do budowania zaradności i długofalowych efektów społecznych, edukacyjnych i zawodowych w gminie Kolno. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Więcej informacji o projekcie na stronie GOPS w Kolnie TUTAJ