Zakładanie i prowadzenie, zawieszanie i wznawianie, zamykanie i wykreślanie działalności gospodarczej wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ewidencja działa od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis do Ewidencji lub wszelkie zmiany we wpisie odbywają się na wniosek przedsiębiorcy. Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna! Szczegółowe informacje oraz stosowne wnioski i instrukcje ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej CEIDG TUTAJ

W Urzędzie Gminy Kolno sprawami związanymi m.in. z działalnością gospodarczą zajmuje się Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

 

inspektor Krzysztof Murawski, pok. nr 216, tel. 86 278 91 35

Gmina Kolno jest członkiem stowarzyszeń, co daje szereg możliwości m.in. w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz nie tylko samorządowi, ale również przedsiębiorcom z naszej gminy. Ważne jest też, że członkostwo w stowarzyszeniach zrzeszających szereg podmiotów umożliwia Gminie m.in.  zajmowanie stanowisk w istotnych kwestiach, ustalanie kierunków rozwoju regionu, wspólne realizowanie projektów, szkoleń, czy promowanie regionu i lokalnych produktów na szeroką skalę.

 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku zostało zawiązane 15 lipca 2015 r., a decyzję o tym, by Gmina Kolno reprezentowana przez wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego przystąpiła , jako członek zwykły do tego stowarzyszenia podjęła  Rada Gminy Kolno uchwałą nr IV/24/15 z dnia 23 lutego 2015 r. Stowarzyszenie  powstało w celu opracowania  i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest  partnerstwem sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. Wśród kilkunastu celów, obok głównego jakim jest opracowanie i wdrażanie LSR,  w statucie LGD :”Kraina Mlekiem Płyn ca” zawarto m.in.  „ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” czy „podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom , w celu podnoszenia dochodowości  gospodarstw domowych”.  Cele te LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” realizować będzie m.in. poprzez współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, władzami, stowarzyszeniami, poprzez szkolenia i  doradztwo, oraz poprzez „dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na realizację LSR”. Więcej szczegółów o stowarzyszeniu oraz harmonogram planowanych naborów do konkursów na poszczególne działania dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia TUTAJ

 

Warto korzystać z doświadczeń i możliwości jakie daje to Stowarzyszenie, bo chociaż założone w 2015 r. , to bazuje na latach doświadczeń zdobytych w działaniu Fundacji LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, której Gmina Kolno również była członkiem. Zobacz TUTAJ

2. Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe to stowarzyszenie skupiające głównie samorządy z terenu byłego województwa łomżyńskiego. Rada Gminy Kolno uchwałą Nr IX/48/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe” zdecydowała, że Gmina Kolno będzie jednym z jego członków.  Stowarzyszenie działa m.in. w intencji rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości. Jednym z celów stowarzyszenia jest „inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów” czy „ nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie Euroregionu”. Józef Bogdan Wiśniewski jest jednym z dziewięciu członków zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. Prezesem ŁFS została pani Agnieszka Muzyk, zastępca prezydenta Łomży, która na I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno przedstawiła szczegółowo cele i sposoby jego działania, oraz możliwości, jakie stwarzać będzie lokalnym przedsiębiorcom. Więcej TUTAJ

 

 

W naszym województwie działa szereg instytucji wspierających przedsiębiorców, a ich lista dostępna jest na Wrotach Podlasia TUTAJ

 

Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę? Warto zapoznać się z możliwościami skorzystania z dofinansowań. Przejrzyj poniższe informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Prezentacja – dofinansowanie działalności MŚP zobacz TUTAJ

Harmonogram naborów wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  zobacz TUTAJ

Harmonogram naborów wniosków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich TUTAJ

Harmonogram realizacji naborów wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina mlekiem płynąca”  zobacz TUTAJ

Zapraszamy również do zapoznania się z oficjalną stroną Funduszy Europejskich, gdzie dostępne są informacje dot. wszystkich możliwych do pozyskania środków europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz do strony Regionalnego Programu Operacyjnego, na której zamieszczone są informację dotyczące funduszy europejskich skierowanych bezpośrednio do mieszkańców i przedsiębiorców województwa Podlaskiego: www.rpo.wrotapodlasia.pl

W razie pytań, do Państwa dyspozycji są eksperci dostępni pod numerem telefonu 86 278 91 32, w poniedziałek i środę od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do 11:30 w Urzędzie Gminy Kolno, pok. 214.

 

Po raz pierwszy w Gminie Kolno odbyło się Forum Przedsiębiorców. Zaproszenie na to spotkanie od Józefa Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno otrzymały wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą w naszej gminie. Dziękujemy tym, którzy je przyjęli, a relacja z I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno  TUTAJ.

 

HARMONOGRAM WYWOZU W 2016r

ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE

W GMINIE KOLNO II półrocze

Harmonogram wywozu odpadów można pobrać TUTAJ

Do wyświetlenia harmonogramu potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader jeżeli nie masz jego zainstalowanego w swoim komputerze możesz go pobrać TUTAJ

 

Czytaj więcej: I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno

   I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno za nami. Dziś w Dworze Rogiński w Zabielu na zaproszenie Wójta Gminy Kolno spotkały się osoby prowadzące działalność gospodarczą w naszej gminie . W gronie ekspertów rozmowy toczyły się na temat potencjału gospodarczego Gminy Kolno, możliwości pozyskiwania funduszy na działalność oraz współpracy samorządu z przedsiębiorcami.

Od lipca br. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zmiana polega na tym, że do odbioru odpadów zebranych selektywnie w workach został wyznaczony nowy (trzeci) dzień w danym miesiącu. Zgodnie z nowym harmonogramem w tym dniu, wystawiamy tylko worki z selektywną zbiórką.

HARMONOGRAM WYWOZU W 2015r.

ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE

W GMINIE KOLNO II półrocze

Wójt Gminy Kolno informuje, że przedsiębiorstwo MPO Białystok przeprowadzi sprzedaż nowych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l w cenie 150,00 zł .

Miejsce sprzedaży: Czerwone 57 – plac gminny po byłej bibliotece

Data i godzina: 14 września 2013r. (sobota), w godz. od 9:00 do 11:00.

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie odpady remontowo-budowlane, powstałe w wyniku remontu lub budowy obiektów na terenie nieruchomości, należy gromadzić w kontenerach do tego celu zamówionych. Właściciel nieruchomości lub prowadzący remont (budowę) ma obowiązek zamówić taki kontener w firmie zajmującej się odbiorem odpadów i na podstawie indywidualnej umowy uiścić opłatę za wywóz wytworzonych odpadów budowlanych.

W związku z powyższym, wszystkie tego typu odpady wystawione przed posesję, nie będą odbierane przez firmę wywozową, zbierającą odpady komunalne.

 

Informacje o segregowaniu śmieci można znaleźć TUTAJ

 

Radni gminy Kolno Uchwałą Nr XXXII/142/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. przyjęli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Treść uchwały TUTAJ