Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Kolno

Urząd Gminy Kolno zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Kolno zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Kolno.

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-06-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-24. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Kotowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862789124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Kolno

Adres organu odwoławczego: ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 862789120

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Harmonogram odbioru odpadów – Gmina Kolno (od 01.07.2022r. - 31.12.2022 r.) :

DO POBRANIA TUTAJ

  1. Uchwała Nr XVII/128/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Uchwała Nr XVII/126/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
  3. Uchwała Nr XVII/129/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  4. Uchwała Nr XVII/130/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  5. Uchwała Nr XVIII/135/20 Rady Gminy Kolno z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  6. Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  7. Uchwała Nr XXIII/143/17 Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. Uchwała Nr XXIX/127/12 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  9. Uchwała Nr XVII/127/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kolno

 

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

Roszczewski Wojciech

ul.Targowa 23

18-300 Zambrów

tel. 602313484

 

Pośrednictwo Handlowo – Ubezpieczeniowe

Barbara  Skrodzka

ul. 250- lecia 11

18-420 Jedwabne

tel. 602556281;  602252234

 

Firma Jares

Jarosław  Białobrzeski

11-001 Sętal

tel. 601653268

 

Dorota Kurpiewska RECYKLING  H.U.

ul. Szkolna

18-507 Grabowo

tel. 668232259