1. Uchwała Nr XXX/189/17 Rady Gminy Kolno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. Uchwała Nr XXX/188/17 Rady Gminy Kolno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  3. Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Kolno z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  4. Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Kolno z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  5. Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  6. Uchwała Nr XXIII/143/17 Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. Uchwała Nr XXIX/127/12 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  8. Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kolno.

Poziomy recyklingu

Punkty zbierania odpadów rolniczych

Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne