Konsultacje dokumentow planistycznych

 

Czytaj więcej: Konsultacje dokumentow planistycznych

 

Wójt Gminy Kolno zaprasza do udziału w projekcie pn. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II"- etap II, dotyczącym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo. Uwagi i opinie można wnosić:

 • osobiście w punkcie konsultacyjnym - pokój nr 212 w Urzędzie Gminy Kolno w

terminie 10.09.2020r. do 31.10.2020r.

 • na spotkaniu konsultacyjnym 25.10.2020r.(niedziela) godzina 13.00 w Centrum

Kultury Gminy Kolno, świetlica w Lachowie (metoda World Cafe)

 

Ankieta do Wypełnienia

 

Link do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo:

http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ogloszenie_s/2020/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-2.html

ZARZĄDZENIE Nr 248/2020

Wójta Gminy Kolno

z dnia  9 września 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo

Na podstawie § 4, §5 ust. 3 Uchwały Nr XIX/82/12 Rady Gminy Kolno z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zasad o trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kolno (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1374, zm. Z 2106 r. poz. 3613) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Lachowo oraz właścicielami nieruchomości położonych na terenie tego obrębu.

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii społeczności lokalnej w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo.

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 10 września 2020 do 15 grudnia 2020r.

§ 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie :

Ankiet skierowanych do mieszkańców

Otwartych spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów

Zbierania opinii i wniosków

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Kolno.

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania (lub zakres dat):  01.09.2019 r. – 30.11.2019 r.

Forma działania:  (podać nazwę techniki konsultacyjnej) Metoda konsultacji elektronicznych

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy): nie dotyczy

Temat: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego w miejscowości Lachowo (Uchwała Rady Gminy Kolno Nr VIII/49/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo)

Cel konsultacji:

 • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu oraz  wyznaczenie terenów  do zmiany przeznaczenia.
 • Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego oraz poinformowanie lokalnej społeczności o projekcie  dokumentu planistycznego i aspektach  wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu,
 • Przekazywanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonywujący oraz zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obszaru  wsi Lachowo w Gminie Kolno,
 • Wdrożenie nowych metod debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych
 • Określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu,
 • Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania ewentualnej istniejącej architektury oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie..

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy): Realizacja metody polegała na opracowaniu specjalnego formularza ankiety elektronicznej. Ankietę elektroniczną opracowali pracownicy Urzędu Gminy. Formularz ankiety został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno w zakładce dotyczącej konsultacji społecznych, w celu jego wypełnienia przez mieszkańców gminy Kolno. Ankieta została opracowana w bardzo uniwersalny sposób i zawierała pytania powiązane z opracowywanym dokumentem. wyznaczonym czasie dostępną ankietę wypełniło 9 - ciu anonimowych mieszkańców, którzy wyrazili swoje opinie i wnioski dotyczące projektu oraz dokumentu planistycznego będącego przedmiotem konsultacji. 

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenie miejsc parkingowych w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę chodników w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę ścieżek rowerowych w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę i urządzenie parku zieleni w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług gastronomii w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług handlu i rzemiosła w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług turystycznych w gminie Kolno

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Wyniki ankiety przyczynią się wymierny sposób do dalszych prac związanych z opracowaniem dokumentu planistycznego.

 

data: 09.12.2019r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: . Robert Nadara

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Kolno.

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania 10.11.2019r.  

Forma działania:  Spotkanie konsultacyjne – technika metoda otwartych dni wraz z punktem konsultacyjnym (happening)

Miejsce wydarzenia Centrum Kulturalno-rozrywkowe w Lachowie

Temat: Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego w miejscowości Lachowo (Uchwała Rady Gminy Kolno Nr VIII/49/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo)

Cel konsultacji:

 1. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu oraz  wyznaczenie terenów  do zmiany przeznaczenia.
 1. Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego oraz poinformowanie  lokalnej społeczności o projekcie  dokumentu planistycznego i aspektach  wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu,
 2. Przekazywanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonywujący oraz zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  części obszaru  wsi Lachowo w Gminie Kolno,
 3. Wdrożenie nowych metod  debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych
 4. Określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu,
 5. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych   na potrzebę dostosowania ewentualnej istniejącej architektury oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie..

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy):  Spotkanie konsultacyjne – happening zorganizowano w dniu 10.11.2019 r. (niedziela)  w Centrum Kulturalno-Rozrywkowym w Lachowie od  godz. 12.00 rozpoczęto  przygotowania do spotkania. Do tego celu na budynku CKR Lachowo  powieszono plakaty promocyjne i informacyjne dotyczące  konsultacji społecznych. W spotkaniu udział wzięło 24 osoby odbyły specjalnie przygotowane na potrzeby konsultacji pokazy zdjęć, gra i konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczący Gminy Kolno. Przeprowadzono panel dyskusyjny dla dorosłych, podczas którego zbierano opinie i uwagi oraz propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet.  Animacje zostały prowadzone przez moderatorów według określonego scenariusza. Scenariusz spotkania został przemyślany i oparty o lokalny potencjał, tak aby zainteresować jak największą liczbę osób i stworzyć przyjazną i luźną atmosferę do prowadzenia dyskusji. Dla uczestników animacji została przygotowana wielkoformatowa plansza do gry i inne drobne materiały animacyjne. W trakcie spotkania prowadzono ankietę wśród mieszkańców. W ramach pytań zamkniętych osoby biorące udział w konsultacjach  miały możliwość wyrażenia swojej opinii i swojego stosunku  do zapisów planu oraz zabudowy nierolniczej, rolniczej oraz terenów pod zabudowę usługową i mieszkaniową. Mieszkańcy wyrażali swoje opinie na temat unikatowych terenów jakie powinny być zachowane.

Tak zorganizowany punkt konsultacyjny pozwolił na wyrażenie swojego stanowiska  zarówno dorosłym jak i dzieciom i młodzieży. Uczestnicy prowadzonych konsultacji społecznych, wykazywali się otwartością i chęcią zaangażowania w rozwój swojej gminy. Oceniali również bardzo pozytywnie projekt, mówiąc o tym, że „tak powinna wyglądać współpraca między urzędem i obywatelami, bo chodzi o to, żeby razem decydować o przyszłości” (fragment wypowiedzi jednego z uczestników konsultacji społecznych).

Osoba prowadząca technikę informowała o możliwości zadawania pytań oraz przedstawiania opinii i wniosków do Urzędu Gminy Kolno za pomocą specjalnie utworzonej  stronie internetowej na potrzeby konsultacji społecznych planów miejscowych.  W trakcie happeningu zostały zebrane od uczestników specjalne formularze ankiet, na podstawie których zostały zebrane propozycje opinie i rekomendacje do dalszych prac na dokumentem planistycznym.

Happening odbył się w miejscu przeznaczonym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz został zapewniony  transport. Ze względu na warunki atmosferyczne zrezygnowano z wystawiania namiotu  i happening przeniesiono do budynku.INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenie miejsc parkingowych w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenia cmentarza

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu utworzenia parku wraz z dużym placem zabaw w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu wykonania kanalizacji w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę Skansenu oraz Izby Pamięci w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowy Domu Spokojnej Starość dla osób starszych

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu utworzenia gastronomii oraz innych zakładów gospodarczych(fryzjer, mechanik samochodowy) Lachowie

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Rozmowy związane z możliwością przekształcenia działek  objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Wyznaczenie obszarów pod tereny zabudowy rolniczej/zagrodowej oraz pod usługi i budownictwo mieszkaniowe, rekreacji oraz zwiększenia parkingów. W trakcie spotkania zgłaszano potrzebę ogólnej poprawy jakości nawierzchni dróg, utworzenia parku oraz powiększenie cmentarza. Ankietowani zwrócili uwagę na brak parkingów , chodników i ławek w obrębie Kościoła i nie tylko, zwrócono uwagę na kanalizację. Następnym problemem są śmietniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidacja dzikiego śmietnika, oczyszczalnia ścieków. Należałoby zachować stare budownictwo tworząc Izbę Pamięci lub Skansen. Gro ankietowanych opowiedziała się za budową parku z dużym placem zabaw dla dzieci, ścieżkami rowerowymi oraz miejscem rozrywki dla młodzieży. Starsi ankietowani byliby zainteresowani Domem Spokojnej Starości. W Gminie Kolno brakuje wyposażenia w usługi rzemieślnicze i usługowe np. Zakładów fryzjerskich, naprawy samochodów. Jednym z braków w Gminie Kolno jest punkt kasowy.

data: 09.12.2019r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Robert Nadara