W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi dnia 15.06.2018 r. zostanie uruchomiona ankieta, dzięki której można będzie wyrazić swoją opinię na temat zmian przewidzianych w miejscowych planach.

Link do ankiety: geoportal.wrotapodlasia.pl, zakładka: planowanie przestrzenne -> konsultacje społeczne -> powiat kolneński -> gmina Kolno -> formularz konsultacyjny

Proszę o wzięcie czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej - planowanie partycypacyjne POBIERZ

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej - happening POBIERZ

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej - technika mapy interaktywne POBIERZ

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej - Warsztat konsultacyjny z użyciem map POBIERZ

 

Konsultacje społeczne

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

miejscowości Czerwone i Kozioł

W okresie od czerwca do października 2018 r. w gminie Kolno zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Czerwone i Kozioł. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie wniosków dotyczących przyszłych funkcji, sposobu zagospodarowania i ewentualnej zabudowy poszczególnych nieruchomości. Jednoznaczne wyznaczenie terenów pod zabudowę rolniczą i nierolniczą, terenów rolniczych z dopuszczeniem zabudowy oraz terenów pod zabudowę usługową i letniskową przełoży się na świadome gospodarowanie przestrzenią w poszanowaniu praw właścicieli i użytkowników przedmiotowego obszaru oraz z myślą o zachowaniu unikatowych walorów terenu.

Konsultacje społeczne odbędą się poprzez zastosowania różnych metod m.in.:

  • Metoda mapy interaktywnej – jest narzędziem opartym na systemie GIS Podlaskie, za pomocą którego zainteresowani będą mogli wyrazić swoją opinię,

  • Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym – metoda ta, ma na celu zdobycie opinii na temat opracowań planistycznych poprzez specjalnie przygotowaną grę, planszę oraz zorganizowanie otwartego spotkania,

  • Technika planowania partycypacyjnego – technika ta opiera się na zorganizowaniu spotkania z ekspertem, który dokona analizy, prezentacji oraz warsztatu partycypacyjnego,

  • Technika warsztatu konsultacyjnego z użyciem map – technika ta opiera się na zorganizowaniu warsztatu konsultacyjnego

Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konsultacji zostaną podane na stronie internetowej Gminy Kolno.