Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Kolno.

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania (lub zakres dat):  01.09.2019 r. – 30.11.2019 r.

Forma działania:  (podać nazwę techniki konsultacyjnej) Metoda konsultacji elektronicznych

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy): nie dotyczy

Temat: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego w miejscowości Lachowo (Uchwała Rady Gminy Kolno Nr VIII/49/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo)

Cel konsultacji:

 • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu oraz  wyznaczenie terenów  do zmiany przeznaczenia.
 • Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego oraz poinformowanie lokalnej społeczności o projekcie  dokumentu planistycznego i aspektach  wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu,
 • Przekazywanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonywujący oraz zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obszaru  wsi Lachowo w Gminie Kolno,
 • Wdrożenie nowych metod debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych
 • Określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu,
 • Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania ewentualnej istniejącej architektury oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie..

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy): Realizacja metody polegała na opracowaniu specjalnego formularza ankiety elektronicznej. Ankietę elektroniczną opracowali pracownicy Urzędu Gminy. Formularz ankiety został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno w zakładce dotyczącej konsultacji społecznych, w celu jego wypełnienia przez mieszkańców gminy Kolno. Ankieta została opracowana w bardzo uniwersalny sposób i zawierała pytania powiązane z opracowywanym dokumentem. wyznaczonym czasie dostępną ankietę wypełniło 9 - ciu anonimowych mieszkańców, którzy wyrazili swoje opinie i wnioski dotyczące projektu oraz dokumentu planistycznego będącego przedmiotem konsultacji. 

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenie miejsc parkingowych w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę chodników w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę ścieżek rowerowych w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę i urządzenie parku zieleni w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług gastronomii w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług handlu i rzemiosła w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług turystycznych w gminie Kolno

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Wyniki ankiety przyczynią się wymierny sposób do dalszych prac związanych z opracowaniem dokumentu planistycznego.

 

data: 09.12.2019r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: . Robert Nadara

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Kolno.

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania 10.11.2019r.  

Forma działania:  Spotkanie konsultacyjne – technika metoda otwartych dni wraz z punktem konsultacyjnym (happening)

Miejsce wydarzenia Centrum Kulturalno-rozrywkowe w Lachowie

Temat: Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego w miejscowości Lachowo (Uchwała Rady Gminy Kolno Nr VIII/49/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo)

Cel konsultacji:

 1. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu oraz  wyznaczenie terenów  do zmiany przeznaczenia.
 1. Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego oraz poinformowanie  lokalnej społeczności o projekcie  dokumentu planistycznego i aspektach  wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu,
 2. Przekazywanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonywujący oraz zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  części obszaru  wsi Lachowo w Gminie Kolno,
 3. Wdrożenie nowych metod  debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych
 4. Określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu,
 5. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych   na potrzebę dostosowania ewentualnej istniejącej architektury oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie..

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy):  Spotkanie konsultacyjne – happening zorganizowano w dniu 10.11.2019 r. (niedziela)  w Centrum Kulturalno-Rozrywkowym w Lachowie od  godz. 12.00 rozpoczęto  przygotowania do spotkania. Do tego celu na budynku CKR Lachowo  powieszono plakaty promocyjne i informacyjne dotyczące  konsultacji społecznych. W spotkaniu udział wzięło 24 osoby odbyły specjalnie przygotowane na potrzeby konsultacji pokazy zdjęć, gra i konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczący Gminy Kolno. Przeprowadzono panel dyskusyjny dla dorosłych, podczas którego zbierano opinie i uwagi oraz propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet.  Animacje zostały prowadzone przez moderatorów według określonego scenariusza. Scenariusz spotkania został przemyślany i oparty o lokalny potencjał, tak aby zainteresować jak największą liczbę osób i stworzyć przyjazną i luźną atmosferę do prowadzenia dyskusji. Dla uczestników animacji została przygotowana wielkoformatowa plansza do gry i inne drobne materiały animacyjne. W trakcie spotkania prowadzono ankietę wśród mieszkańców. W ramach pytań zamkniętych osoby biorące udział w konsultacjach  miały możliwość wyrażenia swojej opinii i swojego stosunku  do zapisów planu oraz zabudowy nierolniczej, rolniczej oraz terenów pod zabudowę usługową i mieszkaniową. Mieszkańcy wyrażali swoje opinie na temat unikatowych terenów jakie powinny być zachowane.

Tak zorganizowany punkt konsultacyjny pozwolił na wyrażenie swojego stanowiska  zarówno dorosłym jak i dzieciom i młodzieży. Uczestnicy prowadzonych konsultacji społecznych, wykazywali się otwartością i chęcią zaangażowania w rozwój swojej gminy. Oceniali również bardzo pozytywnie projekt, mówiąc o tym, że „tak powinna wyglądać współpraca między urzędem i obywatelami, bo chodzi o to, żeby razem decydować o przyszłości” (fragment wypowiedzi jednego z uczestników konsultacji społecznych).

Osoba prowadząca technikę informowała o możliwości zadawania pytań oraz przedstawiania opinii i wniosków do Urzędu Gminy Kolno za pomocą specjalnie utworzonej  stronie internetowej na potrzeby konsultacji społecznych planów miejscowych.  W trakcie happeningu zostały zebrane od uczestników specjalne formularze ankiet, na podstawie których zostały zebrane propozycje opinie i rekomendacje do dalszych prac na dokumentem planistycznym.

Happening odbył się w miejscu przeznaczonym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz został zapewniony  transport. Ze względu na warunki atmosferyczne zrezygnowano z wystawiania namiotu  i happening przeniesiono do budynku.INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenie miejsc parkingowych w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenia cmentarza

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu utworzenia parku wraz z dużym placem zabaw w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu wykonania kanalizacji w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę Skansenu oraz Izby Pamięci w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowy Domu Spokojnej Starość dla osób starszych

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu utworzenia gastronomii oraz innych zakładów gospodarczych(fryzjer, mechanik samochodowy) Lachowie

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Rozmowy związane z możliwością przekształcenia działek  objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Wyznaczenie obszarów pod tereny zabudowy rolniczej/zagrodowej oraz pod usługi i budownictwo mieszkaniowe, rekreacji oraz zwiększenia parkingów. W trakcie spotkania zgłaszano potrzebę ogólnej poprawy jakości nawierzchni dróg, utworzenia parku oraz powiększenie cmentarza. Ankietowani zwrócili uwagę na brak parkingów , chodników i ławek w obrębie Kościoła i nie tylko, zwrócono uwagę na kanalizację. Następnym problemem są śmietniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidacja dzikiego śmietnika, oczyszczalnia ścieków. Należałoby zachować stare budownictwo tworząc Izbę Pamięci lub Skansen. Gro ankietowanych opowiedziała się za budową parku z dużym placem zabaw dla dzieci, ścieżkami rowerowymi oraz miejscem rozrywki dla młodzieży. Starsi ankietowani byliby zainteresowani Domem Spokojnej Starości. W Gminie Kolno brakuje wyposażenia w usługi rzemieślnicze i usługowe np. Zakładów fryzjerskich, naprawy samochodów. Jednym z braków w Gminie Kolno jest punkt kasowy.

data: 09.12.2019r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Robert Nadara

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Kolno.

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania 24.11.2019r.  

Forma działania:  Spotkanie konsultacyjne – technika planowania partycypacyjnego

Miejsce wydarzenia Centrum Kulturalno-rozrywkowe w Lachowie

Temat: Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego w miejscowości Lachowo (Uchwała Rady Gminy Kolno Nr VIII/49/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo)

Cel konsultacji:

 1. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu oraz  wyznaczenie terenów  do zmiany przeznaczenia.
 1. Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego oraz poinformowanie  lokalnej społeczności o projekcie  dokumentu planistycznego i aspektach  wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu,
 2. Przekazywanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonywujący oraz zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  części obszaru  wsi Lachowo w Gminie Kolno,
 3. Wdrożenie nowych metod  debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych
 4. Określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu,
 1. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania ewentualnej istniejącej architektury oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie..

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy):  Spotkanie konsultacyjne – planowanie partycypacyjne zorganizowano w dniu 24.11.2019 r. (niedziela)  w Centrum Kulturalno-Rozrywkowym w Lachowie od  godz. 12.00 rozpoczęto  przygotowania do spotkania. W spotkaniu udział wzięło 26 osób. Do tego celu na budynku CKR Lachowo powieszono plakaty promocyjne i informacyjne dotyczące  konsultacji społecznych. Proces ten składał się z trzech etapów.  Etap I polegał na przeprowadzeniu przez eksperta analizy na potrzeby konsultacji tematyki związanej z krajobrazem, ochroną zdrowia oraz wywiadu z mieszkańcami.  Dokonano także analizy środowiskowej oraz potrzeb i oczekiwań mieszańców. II etap polegał na przedstawieniu uczestnikom konsultacji w prezentację z wynikami analizy. Podczas spotkania został zaprezentowany materiał fotograficzny zgromadzony na potrzeby konsultacji oraz odbyła się dyskusja w celu wyrażenia swoich opinii i wniosków. III etap polegał na pracy zespołowej wszystkich uczestników konsultacji gdzie przy pomocy urbanistów, pracowników UG Kolno oraz ekspertów mogli opracowywać wizje przestrzenne miejscowości Lachowo. Ponadto animatorzy prowadzili zajęcia i warsztaty z młodzieżą szkolną. Podczas spotkania podobnie jak przy poprzedniej metodzie zapewniono transport dla osób niepełnosprawnych, zapewniono catering oraz zapewniono niezbędne materiały do przeprowadzenia konsultacji. Podpisano umowy z prowadzącymi konsultacje a także sporządzono protokół  zawierający opinie i wnioski zgłaszane przez mieszkańców podczas techniki konsultacyjnej.

Tak zorganizowana metoda pozwoliła na wyrażenie swojego stanowiska  zarówno dorosłym jak i dzieciom i młodzieży. Uczestnicy prowadzonych konsultacji społecznych, wykazywali się otwartością i chęcią zaangażowania w rozwój swojej gminy.

Osoba prowadząca technikę informowała o możliwości zadawania pytań oraz przedstawiania opinii i wniosków do Urzędu Gminy Kolno za pomocą specjalnie utworzonej  stronie internetowej na potrzeby konsultacji społecznych planów miejscowych.  W trakcie spotkania zostały zebrane od uczestników specjalne formularze ankiet, na podstawie których zostały zebrane propozycje opinie i rekomendacje do dalszych prac na dokumentem planistycznym.

Spotkanie konsultacyjne – metoda planowania partycypacyjnego odbyła się w miejscu przeznaczonym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz został zapewniony  transport.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenie miejsc parkingowych w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenia cmentarza

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu utworzenia parku wraz z dużym placem zabaw w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu wykonania kanalizacji w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę Skansenu oraz Izby Pamięci w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowy Domu Spokojnej Starość dla osób starszych

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu utworzenia gastronomii oraz innych zakładów gospodarczych(fryzjer, mechanik samochodowy) Lachowie

Mieszkaniec Lachowa

Budowa progów zwalniających w Lachowie

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Rozmowy związane z możliwością przekształcenia działek  objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Wyznaczenie obszarów pod tereny zabudowy rolniczej/zagrodowej oraz pod usługi i budownictwo mieszkaniowe, rekreacji oraz zwiększenia parkingów. W trakcie spotkania zgłaszano potrzebę ogólnej poprawy jakości nawierzchni dróg, utworzenia parku oraz powiększenie cmentarza. Ankietowani zwrócili uwagę na brak parkingów , chodników i ławek w obrębie Kościoła i nie tylko, zwrócono uwagę na kanalizację. Następnym problemem są śmietniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidacja dzikiego śmietnika, oczyszczalnia ścieków. Należałoby zachować stare budownictwo tworząc Izbę Pamięci lub Skansen. Gro ankietowanych opowiedziała się za budową parku z dużym placem zabaw dla dzieci, ścieżkami rowerowymi oraz miejscem rozrywki dla młodzieży. Starsi ankietowani byliby zainteresowani Domem Spokojnej Starości. W Gminie Kolno brakuje wyposażenia w usługi rzemieślnicze i usługowe np. Zakładów fryzjerskich, naprawy samochodów. Jednym z braków w Gminie Kolno jest punkt kasowy.

data: 09.12.2019r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Robert Nadara

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Kolno.

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania (lub zakres dat):  01.09.2019 r. – 30.11.2019 r.

Forma działania:  (podać nazwę techniki konsultacyjnej) Punkt konsultacyjny

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy): pokój nr 218, Urząd Gminy Kolno

Temat: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego w miejscowości Lachowo (Uchwała Rady Gminy Kolno Nr VIII/49/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo)

Cel konsultacji:

 1. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu oraz  wyznaczenie terenów  do zmiany przeznaczenia.
 1. Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego oraz poinformowanie  lokalnej społeczności o projekcie  dokumentu planistycznego i aspektach  wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu,
 2. Przekazywanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonywujący oraz zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  części obszaru  wsi Lachowo w Gminie Kolno,
 3. Wdrożenie nowych metod  debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych
 4. Określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu,
 5. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych   na potrzebę dostosowania ewentualnej istniejącej architektury oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie..

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy): Realizacja metody polegała na utworzeniu  w budynku Urzędzie Gminy Kolno  na II piętrze w Pok. Nr 218 punktu konsultacyjnego, w którym zainteresowani mieszkańcy mogli zapoznać się z posiadaną dokumentacją planistyczną  oraz z materiałami informacyjnymi. W tym specjalnym punkcie mogli złożyć swoje uwagi i wnioski  i przedyskutować z wyznaczonym pracownikiem interesujące go kwestie.  Zbieranie uwag w terminie odbywało się od 01.09.2019 r. do 30.11.2019 r. w punkcie konsultacyjnym - odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lachowo, osobiście oraz w formie elektronicznej  - za pomocą wiadomości e-mail oraz elektronicznej wersji ankiety. Ponadto odwiedzający punkt  mogły zapoznać  się z dokumentacją planistyczną , mapy a także otrzymać wydruk. Dodatkowo na wyposażenie punktu konsultacyjnego i w tym celu został zakupiony w tym celu zestaw komputerowy. W okresie trzech miesięcy punkt konsultacyjny odwiedzili głownie wnioskodawcy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo, którym udzielano informacji o terminach spotkań konsultacyjnych oraz o postępie działań związanych ze zmianą planu a także udostępniano zdjęcia wykonane na cele konsultacji. W powyższym okresie do Urzędu Gminy Kolno wpłynął  jeden wniosek dotyczący zmiany planu. Punkt konsultacyjny w trakcie jego utworzenia odwiedziło i skorzystało z informacji  18 osób.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu zwiększenie miejsc parkingowych w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę chodników w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę ścieżek rowerowych w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu budowę i urządzenie parku zieleni w Lachowie

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług gastronomii w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług handlu i rzemiosła w gminie Kolno

Mieszkaniec miejscowości Lachowo

Podjęcie działań mających na celu rozwinięcie usług turystycznych w gminie Kolno

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Złożone wnioski zostaną przedstawione dla firmy planistycznej opracowującej zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo, które zasługują na uwzględnienie. Ponadto zostaną przedłożone dla komisji urbanistycznej-architektonicznej  w celu ewentualnego uwzględnienia. Wyniki ankiety oraz uwagi zgłaszane w punkcie konsultacyjnym przyczynią się wymierny sposób do dalszych prac związanych z opracowaniem dokumentu planistycznego.

 

data: 06.12.2019r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Robert Nadara

Konsultacje Społeczne edycja II

Wójt Gminy Kolno zaprasza do udziału w projekcie pn. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II", dotyczącym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo. Uwagi i opinie można wnosić:

 • osobiście w punkcie konsultacyjnym działającym w pok. nr 218w siedzibie Urzędu Gminy Kolno w terminie 1.09.2019 r. - 30.11.2019 r.
 • w formie udziału w spotkaniach konsultacyjnych:
  • 10 listopada 2019 r. (niedziela) godz.13.00 - w Centrum Kulturalno - Rozrywkowym w Lachowie - otwarte spotkanie - happening z grą konsultacyjną
  • 24 listopada 2019 r. (niedziela) godz. 13.00 - w Centrum Kulturalno - Rozrywkowym w Lachowie - technika planowania partycypacyjnego

 

Rozpocznij ankietę teraz!

 

Ramowy scenariusz gry planszowej.pdf 

 

Czytaj więcej: Konsultacje Społeczne edycja II


Czytaj więcej: Konsultacje Społeczne edycja II

Czytaj więcej: Konsultacje Społeczne edycja II 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI CZERWONE I KOZIOŁ

Zakończono konsultacje społeczne zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Czerwone i Kozioł – realizowanych w związku z uchwałami nr XXXIII/207/18 Rady Gminy Kolno w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Czerwone i XXXIII/208/18 Rady Gminy Kolno w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Kozioł.

W ramach konsultacji m.in.

 1. Wykonano materiały informacyjne (ogłoszenie, plakat i ulotkę), które zamieszczono na stronie internetowej urzędu, na tablicach ogłoszeń. W miejscu realizacji działań umieszczono plakat informacyjny. Właścicieli nieruchomości objętych zmianami planów poinformowano indywidualnymi pismami.
 2. W ramach metody Mapy interaktywne – stworzono email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz utworzono podstronę gminy na potrzeby konsultacji na której zamieszczono informacje o konsultacjach i o możliwości korzystania i interaktywnych narzędzi.
 3. W ramach projektu dla pracowników gminy oraz radnych i sołtysów zorganizowano szkolenie w zakresie prowadzenia procesu planistycznego. Szkolenie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem w dniu 19.06.2018r. przeprowadził architekt.
 4. Terminy spotkań konsultacyjnych podano do publicznej wiadomości. Podano również informację o zapewnieniu dojazdu na konsultacje oraz powrotu dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby spotkań konsultacyjnych.
 6. Na spotkania przygotowano materiały, catering oraz niezbędny sprzęt multimedialny.
 7. W dniu 13 lipca 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach techniki planowanie partycypacyjne.
 8. W dniu 15 lipca 2018r. w Szkole Podstawowej w Czerwonem przy okazji organizacji festiwalu muzycznego prowadzono konsultacje poprzez zorganizowany specjalnie w tym czasie happening tak by mogło w nim wziąć udział jak najwięcej mieszkańców gminy.
 9. Materiały informacyjne (plakat i ulotkę) ponownie wywieszano na tablicach ogłoszeń, słupach, przystankach PKS, sklepach i szkołach tak by poinformować mieszkańców o spotkaniu konsultacyjnym w dniu 15 września 2018r.
 10. Właścicieli nieruchomości objętych zmianami planów poinformowano ponownie indywidualnymi pismami.
 11. Zakupiono drukarkę wielkoformatową na potrzeby przeprowadzenia konsultacji oraz na warsztat z użyciem map.
 12. W dniu 15 września 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem prowadzono konsultacje społeczne techniką warsztat z użyciem map.

Konsultacje prowadzone były w okresie od 15 czerwca 2018r. do 30 września 2018r.

Dziękujemy osobom biorącym udział w konsultacjach.

Proces konsultacji realizowany był w ramach projektu ,,Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach’’ i współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

       Wójt

Józef Bogdan Wiśniewski

Załączniki do pobrania:

Raport z konsultacji