Raport z realizacji planu konsultacji

 

Przedstawiamy Raport z realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji w Gminie Kolno

Plik do pobrania Raport_z_realizacji_IPK_w_Gminie_Kolno.pdf

Raport z procesu konsultacji społecznych

 

W załączniku „Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Kolno”, których przedmiotem była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego w miejscowości Lachowo

 

Plik do pobrania Raport_z_przeprowadzonego_procesu_konsultacji_w_Gminie_Kolno.pdf

 

Konsultacje dokumentow planistycznych

 

Czytaj więcej: Konsultacje dokumentow planistycznych

 

Wójt Gminy Kolno zaprasza do udziału w projekcie pn. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II"- etap II, dotyczącym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo. Uwagi i opinie można wnosić:

  • osobiście w punkcie konsultacyjnym - pokój nr 212 w Urzędzie Gminy Kolno w

terminie 10.09.2020r. do 31.10.2020r.

  • na spotkaniu konsultacyjnym 25.10.2020r.(niedziela) godzina 13.00 w Centrum

Kultury Gminy Kolno, świetlica w Lachowie (metoda World Cafe)

 

Ankieta do Wypełnienia

 

Link do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo:

http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ogloszenie_s/2020/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-2.html

ZARZĄDZENIE Nr 248/2020

Wójta Gminy Kolno

z dnia  9 września 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo

Na podstawie § 4, §5 ust. 3 Uchwały Nr XIX/82/12 Rady Gminy Kolno z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zasad o trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kolno (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1374, zm. Z 2106 r. poz. 3613) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Lachowo oraz właścicielami nieruchomości położonych na terenie tego obrębu.

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii społeczności lokalnej w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lachowo.

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 10 września 2020 do 15 grudnia 2020r.

§ 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie :

Ankiet skierowanych do mieszkańców

Otwartych spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów

Zbierania opinii i wniosków

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia