Gmina Kolno położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie kolneńskim. Od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Grabowo i gminą Stawiski, od strony południowej z gminą Mały Płock i gminą Zbójna, od strony zachodniej z gminą Turośl, a od strony północnej z województwem warmińsko – mazurskim. W środkowej części obszaru znajduje się gmina miejska Kolno. Powierzchnia gminy wynosi 28 213 ha, co stanowi 30% powierzchni powiatu i 1,4% powierzchni województwa podlaskiego.

Gmina Kolno powstała na mocy rozporządzenia rady ministrów z 02 grudnia 1991 roku, zgodnie, z którym z dotychczasowej Gminy Kolno - utworzono dwie odrębne gminy:  Gminę Kolno na obszarze miasta Kolno i Gminę Kolno z siedzibą władz w mieście Kolnie, w skład której weszły obszary 45 okolicznych wsi. Jako nowa jednostka samorządu terytorialnego Gmina Kolno zaczęła funkcjonować z dniem 01 stycznia 1992 roku.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Dominują tu użytki rolne o średniej jakości gleb. Najlepsze gleby występują w części południowej gminy (rejon wsi Czerwone, Zabiele, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Borkowo, Janowo, Łosewo, Zaskrodzie). Bogactwem są lasy, które zajmują 21 % powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne znajdują się w północno-zachodniej części gminy w sąsiedztwie doliny Pisy: Uroczysko Kozioł-Łacha. To właśnie Zachodni fragment gminy  (Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi), jest częścią projektowanego Kurpiowskiego Parku Krajobrazowego. To obszar uznany za bardzo znaczący ze względu na walory przyrodnicze oraz położenie w stosunku do innych, cennych przyrodniczo obszarów kraju i wskazany do szczególnej ochrony. Teren ten stanowi fragment dawnej Puszczy Kurpiowskiej (Zielonej). W  gminie Kolno warto też zobaczyć trzy drzewa i głaz narzutowy uznane za pomniki przyrody. Dwa wiązy o obwodach 380 i 440 cm rosną we wsi Kozioł, a jabłoń dzika o obwodzie 95 cm we wsi Zabiele. W pobliżu skrzyżowania dróg Wincenta – Lachowo – Bialiki znajduje się głaz narzutowy o obwodzie 8,40 m. i wysokości 1,60 m.

O bogatej historii tych ziem świadczą zabytki sakralne, pomniki i cmentarze. Na szczególną uwagę zasługują zabytki obronne: niemiecki punkt oporu pozycji Narew – Pisa (lata 40-te XX wieku),   na który składają się  trzy betonowe schrony bojowe w okolicach miejscowości Kozioł na terenie lasów państwowych i  radzieckie punkty oporu z lat 1939-1941, ciągnące się od miejscowości Borkowo – Kolno – Stary Gromadzyn – Lachowo. Warto też zwrócić uwagę na grodzisko wczesnośredniowieczne w Czerwonem, zwane „Górą” i kompleks osadniczy w Truszkach Zalesiu. Znaleziono tam liczne ślady osadnictwa starożytnego i wczesnośredniowiecznego.