Gmina Kolno  jako nowa jednostka samorządu terytorialnego zaczęła funkcjonować z dniem 1 stycznia 1992 roku. Jej powstanie poprzedziły m.in. konsultacje społeczne przeprowadzone z mieszkańcami miasta i gminy Kolno. 28 czerwca 1991 roku Rada miejska Kolno przyjęła uchwałę w sprawie podziału gminy, w której wnioskowano o  podział dotychczasowej gminy Kolno na miato i gminę Kolno.

Gmina Kolno została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 02 grudnia 1991 roku, na mocy którego z dotychczasowej Gminy Kolno - utworzono dwie odrębne gminy:  Gminę Kolno na obszarze miasta Kolno i Gminę Kolno z siedzibą władz w mieście Kolnie, w skład której weszły obszary 45 okolicznych wsi.

Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Kolno odbyła się 28 lutego 1992 roku. Wybrano wówczas przewodniczącego rady – Zygmunta Mrozika, wiceprzewodniczącego – Mirosława Wszeborowskiego i delegata do Sejmiku Samorządowego – Stanisława Przytułę. Na sesji 11 marca radni wybrali wójta gminy – Henryka Dudę i czterech członków zarządu: Adama Chodnickiego, Antoniego Długozimę, Janusza Filipkowskiego, Mirosława Wszeborowskiego. Na sesji  27 marca 1992 roku radni uchwalili statut Gminy, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kolno, powołali składy komisji stałych Rady oraz sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierownika referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego. 30 kwietnia radni uchwalili budżet gminy na 1992 rok i powołali gminne jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kolnie z siedzibą w Czerwonem.

W 2006 roku Wójtem Gminy Kolno został pan Tadeusz Klama. W 2014 roku wybory na Wójta Gminy Kolno wygrał w pierwszej turze pan Józef Bogdan Wiśniewski.

Podróżując po gminie Kolno odkryjemy wiele ciekawych miejsc związanych z historią tych ziem, począwszy od czasów wczesnośredniowiecznych (badania wykopaliskowe w Truszkach – Zalesiu). Warto wiedzieć, że wzdłuż rzeki Wincenta „przebiega historyczna granica mazowiecko-pruska, od 1388 r. stanowiąca granicę Księstwa Mazowieckiego i Prus, w latach 1526-1795 Prus i Królestwa Polskiego, 1807-1814 Prus i Księstwa Warszawskiego, 1815-1871 Prus i podległego Rosji Królestwa Polskiego, 1871-1916 Niemiec i Rosji, zaś w okresie 1918-1939 Polski i Niemiec. W położonej na szosie Kolno-Pisz Wincencie od połowy XIX w. do 1939 r. znajdowała się komora celna, atakowana przez siły powstańcze w czasie Powstania Styczniowego” (źródło Wikipedia). Na terenie gminy są też schrony stanowiące część umocnień Linii Mołotowa. Zwiedzając gminę od Borkowa po Lachowo poznamy przykłady radzieckiej architektury militarnej, zaś w pobliżu Kozła, znajdziemy przykład niemieckiej szkoły budowania bunkrów. Na Punkt Oporu Kozioł składały się  trzy obiekty: 1 bojowy i dwa bierne. Schrony w Koźle budowane były w latach 1940 – 1941. Na liście ciekawych miejsc w naszej gminie znajdują się też zabytki sakralne, cmentarze, pomniki czy przydrożne krzyże i kapliczki. Zapraszamy!