W gminie Kolno funkcjonuje kilka stowarzyszeń. Poza OSP, które są opisane w odrębnym dziale są to stowarzyszenia:

 

1. STOWARZYSZENIE KAFCUKI

Do Rejestru Stowarzyszeń zostało wpisane 2011-12-23. Prezesem zarządu jest Krystyna Banach, członkowie zarządu to Barbara Siwik i  Anna Olszak. Siedziba Stowarzyszenia KaFCuki to Czerwone 69

Cele Stowarzyszenia to:

1. WSZECHSTRONNA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,
2. SZCZEGÓŁOWE CELE STOWARZYSZENIA TO:
a) Zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób zagrodzonych wykluczeniem
b) Społecznym,
c) Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrodzonych wykluczeniem
d) Społecznym,
e) Tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób zagrodzonych
f) Wykluczeniem społecznym,
g) Inicjowanie i realizowanie działano zmierzających do poprawy sytuacji osób
h) Zagrodzonych wykluczeniem społecznym,
i) Wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionu,
j) Inicjowanie i wspieranie działano na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
k) wspieranie działano w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii, promocji zdrowia
l) opieki społecznej,
m) współpraca z podmiotami zagranicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz strukturami samorządowymi w realizacji celów statutowych,
n) organizacja i wspieranie wolontariatu,
o) działanie na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego,
p) promowanie idei i wspieranie inicjatyw na rzecz obrony praw różnych grup
q) społecznych oraz praw indywidualnych,
r) prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych,
s) kulturalno - oświatowych i informacyjnych na rzecz środowiska gminnego regionu

 

2. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BORKOWA

Do Rejestru Stowarzyszeń zostało wpisane 2010-09-21. Prezesem zarządu jest Janina Duda, wiceprezesem Barbara wanda Murawska i Elżbieta Salwowska, sekretarz Alicja Podeszwik, skarbnik Katarzyna Śliwka. Siedziba Towarzystwa Kolno, ul. M. Konopnickiej 4 .

Cele Stowarzyszenia to:

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI WSI BORKOWO
ORAZ JEJ ROZWOJU, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE:
1. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH OSÓB I RODZIN,
2. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ,
3. PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ,
4. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA,
5. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
6. PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I
ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY,
7. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
8. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
9. NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA,
10. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI,
11. UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI,
12. EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
13. PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM,
14. UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI,
15. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI,
16. UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW,
17. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY
MIEDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
18. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU,
19. UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA KULTURY REGIONALNEJ.

 

3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOLNO INTEGRACJA

Do Rejestru Stowarzyszeń zostało wpisane 2009-11-25. Prezesem zarządu jest Jacek Bagińskii, wiceprezesem Alfred Samul i Maria Bućko, skarbnikiem Barbara Sielawa, sekretarzem Regina Bogdańska. Siedziba stowarzyszenia Kolno ul. Sienkiewicza 5.

Cele Stowarzyszenia to:

1.POBUDZANIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY MIESZKAŃCÓW DLA ZAPEWNIENIA WSZECHSTRONNEGO I WIELOKIERUNKOWEGO ROZWOJU GMINY KOLNO I REGIONU, PIELĘGNOWANIE TRADYCJI I HISTORII GMINY KOLNO I REGIONU ORAZ JEJ PRZYRODNICZYCH WALORÓW,
2. OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH, ZABYTKOWYCH, URBANISTYCZNYCH, PRZYRODNICZYCH, KRAJOBRAZOWYCH NA OBSZARZE GMINY KOLNO I REGIONU - PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, INSTYTUCJAMI SPOŁECZNYMI I PRYWATNYMI,
3.KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KOLNO I REGIONU, POPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH, GOSPODARCZYCH, ROZWÓJ LOKALNEJ DEMOKRACJI, DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ,
4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZA, ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, DOBROCZYNNOŚCI I POMOCY SPOŁECZNEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TAKŻE PRZYCZYNIANIE SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI WARUNKÓW ZAMIESZKANIA, SAMORZĄDNOŚCI, GOSPODARKI, EDUKACJI I ZDROWIA, PROMOCJA GMINY I REGIONU.

Więcej informacji o stowarzyszeniach na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości TUTAJ