Gmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Działania 6.1 Efektywne System gospodarowania odpadami

 

Całkowita wartość projektu 1 248 958,17 zł

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 999 166,95 zł

 

Celem głównym projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktem napraw. Dzięki przedmiotowemu projektowi zostanie usprawniony system gospodarowania odpadami w Gminie Kolno. Rezultatem inwestycji będzie wzrost liczby ludności objętej selektywną zbiórką odpadów. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Kolno w każdym wieku, z różnym wykształceniem, zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia bez względu na posiadany status społeczny czy zarobki. Projekt przewiduje zadania związane z powstaniem PSZOK oraz niezbędnej do funkcjonowania infrastruktury. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano: powstanie budynku magazynowego PSZOK, placu na kontenery, budynku gospodarczego (przekształcenie istniejącego) budynku administracyjno-socjalnego (przekształcenie istniejącego), parkingu, drogi wewnątrzzakładowej oraz placu manewrowego.

 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu uzupełnienie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem głównym i „bezpośrednim” projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne składowanych odpadów poprzez organizację i utworzenie selektywnych punktów zbierania odpadów komunalnych.

b_250_200_16777215_00_images_projekty_dof_eu_pszok_1-2-1.jpg

4