Gmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju regionalnego

 

Całkowita wartość projektu 800 000,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 655 999,97 zł

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców podobszaru rewitalizacji Wincenta w Gminie Kolno poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej.

Celem szczegółowym projektu jest ograniczenie lub eliminacja wpływu zjawisk kryzysowych i deficytów na poziom życia mieszkańców podobszaru rewitalizacji Wincenta w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Grupami docelowymi projektu są: mieszkańcy miejscowości, w której zlokalizowana jest inwestycja ale też całej Gminy Kolno.

Świetlica będzie wykorzystywana do działań w zakresie wsparcia społecznego (integracja mieszkańców, aktywizacja seniorów, edukacja w zakresie walki z alkoholizmem), organizacji wydarzeń kulturalnych (spotkania w ramach Koła Gospodyń Wiejskich, promocja i edukacja w zakresie lokalnego dziedzictwa, spotkania okolicznościowe np.: świąteczne, opłatkowe, organizacja imprez kulturalnych np. spotkania zespołów ludowych), edukacja (warsztaty dla dzieci, szkolenia z przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej), rekreacyjne |(zajęcia rekreacji kulturalnej, wspólne czytanie książek, nauka i przygotowanie tradycyjnych posiłków, tworzenie pamiątek lokalnych w oparciu o dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze gminy).