Gmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Całkowita wartość projektu 476 738,16 zł

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 251 934,80 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Kolno poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Osiągnięcie założonych celów projektu przyniesie korzyści społeczno-gospodarcze dla gminy i jej mieszkańców. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wpłynie korzystnie na stan środowiska przyrodniczego, jakość życia w regionie, a także zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną. Podniesiony zostanie komfort funkcjonowania budynków gminnych – obniżone zostanie tempo wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną pomimo rosnącego zużycia energii oraz obniżone zostaną wydatki ponoszone na energię przez gminę. Montaż instalacji fotowoltaicznej daje możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w urządzeniach stosowanych do zaopatrywania obszaru wiejskiego w wodę (pompy, sprężarki, sterowniki, oświetlenie).

Szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zapewniających poprawę efektywności energetycznej procesów, przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, co stanowi jeden z ważniejszych elementów harmonijnego, zrównoważonego rozwoju gminy, z uwzględnieniem cech charakterystycznych regionu.