1. Uchwała Nr XVII/128/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Uchwała Nr XVII/126/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
  3. Uchwała Nr XVII/129/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  4. Uchwała Nr XVII/130/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  5. Uchwała Nr XVIII/135/20 Rady Gminy Kolno z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  6. Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  7. Uchwała Nr XXIII/143/17 Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. Uchwała Nr XXIX/127/12 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  9. Uchwała Nr XVII/127/20 Rady Gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kolno