b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_sesjabudzet.jpg

W 2021 rok Gmina Kolno wchodzi z budżetem uchwalonym przez Radę Gminy Kolno w trakcie XXIV sesji, która odbyła się 30 grudnia 2020 r. – To budżet, który odzwierciedla nasze działania nastawione na rozwój gminy, w którym rekordową kwotę ponad 10,5 miliona złotych zaplanowaliśmy na wydatki inwestycyjne – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski wójt Gminy Kolno. -  Nacisk kładziemy głównie na rozbudowę infrastruktury drogowej, wodociągowej, ale planujemy też m.in. termomodernizację budynków szkół gminnych – te inwestycje zrealizować chcemy w oparciu o pozyskane środki. Jak co roku nastawiamy się też na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 45 239 954,77 zł z tego dochody bieżące w kwocie 40 964 220, 75 zł, dochody majątkowe w kwocie 4 275 734.02 zł. Wydatki zaplanowane na 2021 rok to kwota 50 669 950,53 zł z tego; wydatki bieżące to kwota 40 102 879,03 zł, zaś wydatki majątkowe 10 564 071,50 zł.

Fundusz sołecki na 2021 rok to kwota 755 710,29 zł z czego na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 463 544,50 zł.

Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim: rozbudowa sieci wodociągowej Borkowo i Janowo, opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni w miejscowości Czerwone, przebudowa dróg i utwardzenie poboczy oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg, dowieszanie lamp oraz budowa oświetlenia ulicznego, termomodernizacja budynków szkół, budowa targowiska w Lachowie i przebudowa świetlic wiejskich.  

- Uchwalony budżet to podstawa naszych działań na 2021 rok, ale jak pokazuje praktyka w ciągu roku będzie on wielokrotnie zmieniany – podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Najważniejsze jest to, że od kilku lat konsekwentnie realizujemy zaplanowane  inwestycje, ale też zmniejszamy zadłużenie Gminy Kolno, co udaje się między innymi dlatego, że potrafimy skutecznie zabiegać o dofinansowanie naszych projektów zarówno ze środków unijnych jak i krajowych.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2021 r. został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne Komisje Rady Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 201 rok przyjęli jednogłośnie.

W trakcie XXIV sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli również następujące uchwały:

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 -2032.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r.

- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na lata 2021-2025"

- w sprawie uchwalenia plany pracy Stałych Komisji Rady na 2021 r.

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kolno na 2021 r.

- w sprawie rozpatrzenia petycji.