Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie z dnia  18 stycznia 2021 r. o naborze na stanowisko  – kierowca autobusu szkolnego

 


I.    Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat;
 2. termin rozpoczęcia pracy – do ustalenia nie później niż 01.02.2021 r.;
 3. umowa na czas określony do 30.06.2021 r.;
 4. system czasu pracy podstawowy;
 5. wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1936 z póź.zm.) oraz  zarządzenia Dyrektora z dnia 03 stycznia 2020  r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w ZOPO w Kolnie,

II.          Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie minimum zawodowe,
 3. prawo jazdy kat. D lub D+E
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi a art.39 a ust.1 pkt 3-6  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z póź. zm.) w szczególności:
  a. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowcy;
  b. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  c. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
  d. ukończone szkolenie okresowe;
 5. istnieje możliwość zatrudnienia osoby pobierającej świadczenie  emerytalne;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 7. komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność,
 8. znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych (obsługa codzienna, wymiana oleju, płynów technicznych w pojeździe, znajomość kalendarza obsługi technicznej).

III.   Główne obowiązki na stanowisku:


1) dowóz i odwóz dzieci z wyznaczonych miejsc zbiórki;
2) dbanie o bezpieczeństwo w czasie jazdy (przestrzeganie przepisów z zasad bezpieczeństwa);
3) utrzymanie autobusu w czystości;
4) prowadzenie podstawowej dokumentacji autobusu;
5) przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego;
6) utrzymywanie sprawności technicznej autobusu oraz pilnowanie terminów badań technicznych;
7) wykonywanie innych dowozów oraz innych prac zleconych przez dyrektora

 IV.    Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 • Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.

V. Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa o pracę.
 
VI.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego” za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie, ul Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno lub osobiście w terminie do  29 stycznia  2021 r. w godzinach pracy ZOPO w Kolnie.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do ZOPO w Kolnie.
Aplikacje, które wpłyną do ZOPO w Kolnie po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Dyrektor ZOPO w Kolnie.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują Dyrektorowi dowód tożsamości.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
- oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

                                                           


Oświadczenie kandydata:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji"

klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Obsługi placówek Oświatowych w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, tel.86 278 37 82

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 86 278 3782

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu naboru.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.