b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_kossz.jpg

W związku z prowadzonymi kontrolami dotyczącymi przestrzegania segregacji odpadów komunalnych przez Mieszkańców Gminy Kolno przypominamy, że jest to obowiązkiem, nie wyborem. Ponadto prawidłowa segregacja ma wpływ na koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki  odpadami komunalnymi – odpady zmieszane są znacznie droższe od prawidłowo posegregowanych. W naszym wspólnym interesie jest więc prawidłowe wypełnianie obowiązku segregacji odpadów dlatego przypominamy najważniejsze przepisy i przytaczamy odpowiedzi na często pojawiające się pytania.

 

Zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu,

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym gmina ze środków pobranych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może pokrywać tylko koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zgodnie ze szczegółowym sposobem segregacji określonym w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028). Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia, co przedkłada się na uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu. Właściwa segregacja wpływa bezpośrednio na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, co przedkłada się na opłaty miesięczne ponoszone przez mieszkańców.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

Jak wystawiamy odpady komunalne zebrane na nieruchomości?

Wszystkie odpady komunalne zebrane na nieruchomości  segregujemy na odpady, które powinny być wyrzucone po pojemnika oraz odpady, które powinny trafić do odpowiedniego koloru worka do segregacji odpadów. Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na terenie gminy  pojemnik z odpadami zmieszanymi oraz worek z bioodpadami wystawiamy raz na dwa tygodnie, natomiast odpady selektywnie zebrane w workach do segregacji  (tworzywa sztuczne, szkło, papier) – raz w miesiącu, w dniu wskazanym w harmonogramie, zupełnie innym od tego, w którym wystawiamy pojemnik  z odpadami zmieszanymi. Odpady wielkogabarytowe odbierane są trzy raz w roku w terminach zgodnych z harmonogramem.

Ile worków na odpady selektywnie zebrane otrzymuje właściciel nieruchomości?
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne dostarcza worki do selektywnej zbiórki, w ilości odpowiadającej ilości worków przekazanych do odbioru  - w dniu odbioru zgodnym z harmonogramem. W ramach ponoszonej opłaty przez mieszkańców przedsiębiorca dostarcza worki w następujących kolorach:

1) niebieskim oznaczonym napisem "Papier" do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;

2) zielonym oznaczonym napisem "Szkło" do gromadzenia odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) żółtym oznaczonym napisem "Metale i tworzywa sztuczne" do gromadzenia odpadów z: metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

4) brązowym oznaczonym  napisem "Bio" do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Czy przed wyrzuceniem do worków odpadów selektywnych należy myć zużyte opakowania?
Nie ma takiego obowiązku, ponieważ mycie opakowań powoduje większe zużycie wody, należy jednak opróżnić opakowanie z jego zawartości (np. w przypadku przeterminowanego produktu).

Gdzie wyrzucać  tetrapaki?     
Opakowania po mleku i sokach, składające się z kilku warstw: folii – aluminium – tektury – folii, są to opakowania wielomateriałowe - tertapaki, które  należy wrzucać do worka żółtego na tworzywa sztuczne.

Czy paragony i śliski papierek od kopert jest makulaturą?

Choć jest to niewątpliwie papier, to jednak zakłady, które przetwarzają makulaturę, nie przetwarzają paragonów, papierów woskowanych i pokrytych tworzywem sztucznym. Takie odpady  wrzucamy do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane).

Gdzie wyrzucać potłuczone talerze i kubki?      

 Potłuczone talerze, kubki, filiżanki  itp. należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Do worków zielonych na odpady szklane wyrzucamy tylko odpady opakowaniowe ze szkła, czyli słoiki i butelki.

Gdzie wrzucać tusze od drukarek i stare tonery?         

Odpady te należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Gdzie wrzucać bombki choinkowe, a gdzie inne ozdoby choinkowe np. oświetlenie?  

Stare bombki choinkowe należy wrzucać do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane). Oświetlenie choinkowe należy oddać do PSZOK, nie należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane ani do żółtego worka.

Czy do niebieskiego worka można wrzucać mokre gazety?    

Nie. Do worków niebieskich, przeznaczonych do zbiórki papieru i tektury – wrzucamy jedynie suchą makulaturę. Mokry papier należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie można przekazać odpady remontowo-budowlane?         

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego, takie jak: gruz betonowy, gruz ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, niezmieszane z innymi frakcjami odpadów (np. z folią, drewnem, puszkami po chemikaliach, szkłem itp.) - na bieżąco przyjmuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Gdzie można przekazać  styropian budowlany?
W celu przekazania styropianu budowlanego należy skorzystać z usług przedsiębiorców prowadzących zakład produkcji styropianu.

Czym jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i co można w nim zostawić?            

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kolno. Właściciele nieruchomości, wnoszący opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, mogą  dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

1) papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);

2) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła);

3) metale (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali);

4) tworzywa sztuczne (odpady tworzyw sztucznych, w tym opakowaniowe tworzyw sztucznych);

5) opakowaniowe wielomateriałowe;

6) odpady niebezpieczne;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) zużyte opony – z wyłączeniem zużytych opon pochodzących z prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej np.: opony od ciągników i maszyn rolniczych, opony od samochodów transportowych itp.

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

15) tekstylia i odzież;

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) odpady zawierające azbest;

2) części samochodowe;

3) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych);

4) odpady budowlane zmieszane z innymi frakcjami odpadów (np. z folią, drewnem, puszkami po chemikaliach, szkłem itp.), odpady budowlane zawierające papę, smołę, wełnę mineralną oraz styropian budowlany;

5) pochodzące od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki lub remontu obiektów;

6) sprzęt budowlany;

7) odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji;

8) odpady w nieszczelnych lub cieknących opakowaniach;

9) odpady, których opis zgodnie z katalogiem odpadów oraz ilość wskazują na to, że pochodzą z działalności gospodarczej tj. odpady poprodukcyjne oraz wszelkie odpady w ilościach masowych, czy też charakterystycznych dla danej branży gospodarczej;

10) odpady z działalności rolniczej tj. opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach mineralnych, olejach i smarach, folia kiszonkarska, siatka i sznurek do owijania balotów.

11) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

12) odpady niezidentyfikowane.

Gdzie można przekazać opony?         

Opony z samochodu osobowego można dostarczyć do PSZOK, a także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Opony z działalności rolniczej i gospodarczej nie są odpadem komunalnym i należy przekazać ten odpad w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Gdzie zagospodarować odpady rolnicze?

Zgodnie z definicją odpadów komunalnych zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach, odpady pochodzące z działalności rolniczej nie stanowią odpadów komunalnych. Odpady rolnicze w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  zaliczono do grupy 02 – odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności, natomiast odpady komunalne stanowią co do zasady grupę 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, które gmina ma obowiązek odebrać i zagospodarować na podstawie  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opakowania po środkach ochrony roślin, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia. Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań. W ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR użytkownicy ŚOR mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki opakowań, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów. Najbliższe punkty odbioru zgodnie z mapą punktów odbioru znajdują się w: np. Kolno, ul. Wojska Polskiego 50, Stary Gromadzyn 8.

Odpady rolnicze można przekazać między innymi do: SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH Roszczewski Wojciech ul.Targowa 23,18-300 Zambrów,  tel. 602313484;  Pośrednictwo  Handlowo – Ubezpieczeniowe Barbara  Skrodzka ul. 250- lecia 11, 18-420 Jedwabne tel. 602556281;  602252234; Firma Jares Jarosław  Białobrzeski 11-001 Sętal tel. 601653268; Dorota  Kurpiewska  RECYKLING  P.H.U. ul. Szkolna, 18-507 Grabowo, tel. 668232259.