b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór na wolne stanowiska: pracowników gospodarczych w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno

 

 

1.    Liczba wolnych etatów – 3.

2.    Nazwa wolnego stanowiska pracy - pracownik gospodarczy.

3.    Wymiar etatu - 1 etat.

4.    Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie,

2)   wykształcenie minimum podstawowe,

3)   nieposzlakowana opinia,

4)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

5.    Wymagania dodatkowe:

1)       preferowane wykształcenie zawodowe,

2)       doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

3)       szkolenia zawodowe przydatne w wykonywaniu obowiązków,

4)       prawo jazdy kat. B, T.

6.    Wymagane cechy osobowe:

1)   umiejętność współpracy,

2)   dyspozycyjność,

3)   komunikatywność,

4)   rzetelność i staranność,

5)   odpowiedzialność,

6)   dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

7.    Zakres wykonywanych zadań:

1)   wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych na terenie Gminy Kolno,

2)   utrzymanie czystości wyznaczonych powierzchni na terenie Gminy Kolno,

3)   pielęgnacja roślin i terenów zielonych,

4)   drobne prace naprawcze,

5)   wykonywanie prac budowlanych,

6)   wykonywanie prac konserwacyjnych,

7)   wyjazdy samochodem.

8.    Wymagane dokumenty:

1)   podanie o zatrudnienie,

2)    podpisana klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

 Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia następujących dokumentów:

1) życiorys - curriculum vitae,

2) kserokopie świadectw pracy,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik gospodarczy" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno, pok. nr 215 w terminie do 17 maja 2021 roku.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Inne informacje:

O dalszym toku postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 278 91 22.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 86 278 91 24

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Kolno, 12 maja 2021r.

Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno