b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_absolutiruum.jpg

Rada Gminy Kolno jednogłośnie zagłosowała za podjęciem uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kolno i w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kolno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.  – Za nami trudny z uwagi na pandemię koronawirusa rok, ale pod względem inwestycyjnym, czy pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację naszych zadań rok 2020 był dla Gminy Kolno naprawdę dobrym czasem – mówił  Józef Bogdan Wiśniewski Wójt, a dziękując za jednomyślne głosowania, a  przyjmując kwiaty i gratulacje podkreślał, że należą się one również Radzie Gminy Kolno, sołtysom z gminy Kolno, urzędnikom UG Kolno oraz pracownikom jednostek organizacyjnych, bo osiągnięcia minionego roku, to efekt wspólnych działań.

 

Zanim doszło do głosowań nad wspomnianymi uchwałami Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno zaprezentował zgromadzonym na XXIX sesji Rady Gminy Kolno prezentację omawiającą najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane  w 2020 r. Wójt mówił m.in. o przebudowie sali gimnastycznej przy szkole w Borkowie, budowie dróg z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, ale też o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

- Najważniejsze, jest to, że finanse Gminy Kolno są w bardzo dobrej kondycji, że wciąż inwestując schodzimy z zadłużenia – mówi wójt Józef Wiśniewski. – To daje nam możliwości pozyskiwania dalszych środków unijnych czy krajowych na wszechstronny rozwój gminy.

Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania poprzedzone było przedstawieniem raportu o stanie Gminy Kolno z wykonanych zadań inwestycyjnych w 2020 r., a głosowanie nad absolutorium przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r,, opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2020 roku oraz wniosku komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kolno wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2020 r.

W trakcie sesji 25 czerwca Rada Gminy Kolno podjęła również następujące uchwały:

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 - 2032

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2021 r.

- w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kolno na lata 2021 – 2030 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/200/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006 r.

- uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno.

- w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią,

- w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kolno w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem z działalności Miejsko – Gminnego Z OSP w Kolnie za 2020 rok.