OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu pn.,, Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna  Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,

W związku z powyższym Gmina Kolno od dnia 20 września 2021r. do dnia 5 października 2021r.  będzie przyjmować wnioski o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych. Regulamin naboru oraz wniosek o grant są do pobrania na stronie internetowej Gminy.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami. 

Projekt zakłada wykonanie 55 mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych oraz 16 instalacji kolektorów słonecznych, a planowana wartość dofinansowania 70% kosztów kwalifikowalnych.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać od dnia 20 września 2021r. od godz. 8:00 do dnia 5 października 2021 r. do godz. 15:00 wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Kolno od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do projektu zostanie ogłoszona w terminie 10 dni od dnia zamknięcia ostatecznego naboru. Lista będzie upubliczniona poprzez jej zawieszenie na stornie Urzędu Gminy Kolno.

Szczegółowe zasady przyznawania grantów znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

Termin realizcji inwestycji ustala się na:

1. Rozpoczęcie realizacji od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

2. Zakończenie ralizacji przedsięwzięcia do 31 maja 2022 roku

 

Załączniki do pobrania: TUTAJ

  • Regulamin;
  • Wzór wniosku o grant;
  • Minimalne parametry dla instalacji OZE;
  • Efekty ekologiczne grantu;
  • Wzór umowy o powierzenie grantu;
  • Wzór wniosku o wypłatę grantu.