b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_herb.jpg

Zarządzenie Nr 307/17
Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) oraz uchwały NR XXI/129/16 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 290/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 r.

§ 2. Ogłoszenie wyników konkursu, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno oraz na stronie internetowej www.gminakolno.pl

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 307/17
Wójta Gminy Kolno
z dnia 30 maja 2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 r.

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"

Kolonia letnia w Sandomierzu "Nie jesteś sam"

0,00

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja"

Półkolonie letnie "Razem Raźniej"

20 000,00 zł