Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia § 3 ust. 2, pkt 5 umowy nr 8/2021 z dnia 27.10.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, zwanym dalej „Wojewodą”,  z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty a Gminą Kolno o  udzielenie wsparcia finansowego,

 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych  - „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem”.

Niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach „Aktywna tablica” otrzymali:

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - w wysokości 35 000zł, wkład własny-8 750zł;

- Szkoła Podstawowa w Lachowie - w wysokości 35 000zł, wkład własny-  8 750zł;

 

Informację sporządził:

Stanisław Szymańczyk

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

Kolno, dnia  03.12.2021 r.