Gmina Kolno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą  złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

W związku z powyższym dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznacza się termin do dnia 23 marca 2022 r. na pisemne złożenie oświadczenia, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888).

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa (kolejna) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta przez Gminę Kolno po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Niezłożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę skutkować będzie pozostaniem w tym systemie – przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.