b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

ZARZĄDZENIE NR 421/22 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Kolno w ramach projektu pt: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdzam Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego pt. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§2. W związku z dostępną pulą alokacji przeznaczonej na realizację projektu, ogłaszam przedłużenie naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Kolno w ramach projektu pt: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno” prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem numer 416/22 z dnia 17 lutego 2022r.

§3. Nabór wniosków prowadzony jest w następujących terminach:

1) nabór: od dnia 28.02.2022 r. od godz. 8:00 do dnia 04.03.2022 r. do godz. 15:00

§4. Do przeprowadzenia oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych wniosków o grant oraz wniosków o płatność powołuję zespół pracowników Urzędu Gminy Kolno

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.