b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Zarządzenie Nr 425/22  Wójta Gminy Kolno z dnia 7 marca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372, 1834), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) oraz § 2 Uchwały nr XXXII/222/21 Rady Gminy Kolno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 4828) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok.

§ 2Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy.

§4. Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gminakolno.pl

§5Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 425/22
Wójta Gminy Kolno
z dnia 7 marca 2022 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kolno o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok

§1. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

1. Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2022 rok. Zadanie realizowane ma być w szczególności poprzez:

1) organizację zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2) organizację zawodów i przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Celem realizacji zadania jest wzbogacenie oferty zajęć, imprez sportowych, zawodów oraz innych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, a tym samym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Kolno.

§2. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe obywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia.

4. Udział kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć 90%. Wkład własny oferenta wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania ( z czego minimum 5 % to wkład finansowy). Nie jest wymagany wkład rzeczowy.

5. Od uczestników zadania nie będą pobierane żadne świadczenia pieniężne.

6. Należy obowiązkowo wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania w części III pkt. 6 oferty. Rezultaty powinny być określone w sposób precyzyjny, umożliwiający ich weryfikacje i rozliczenie.

7. W ramach dotacji pokrywane będą niezbędne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem.

8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

11. Wójt Gminy Kolno ma prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert jeśli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

12. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub kilku ofert.

§ 3. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

2. Zadania mają być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kolno.

3. Podmiot, któremu przyznano dotację, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do złożenia aktualizacji oferty, jeśli przyznana kwota jest mniejsza od wnioskowanej.

4. W przypadku gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład osobowy w postaci świadczenia pracy wolontariuszy i/lub pracy społecznej członków organizacji konieczne jest przestrzeganie postanowień art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną uregulowane w umowie o realizację zadania publicznego, która zostanie zawarta między Gminą Kolno, a oferentem zgodnie z ramowym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów ujętych w zestawieniu kosztów realizacji zadania w wysokości nie przekraczającej 20%.

7. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z ofertą i zawarta umową oraz obowiązującymi przepisami.

8. Realizacja zadania publicznego musi odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062).

§4. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 01 kwietnia 2022r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno (liczy się data wpływu).

2. Oferta musi być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3. W przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo wraz z ofertą składa aktualny wyciąg z innego rejestru lub ewidencji bądź inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz zakres prowadzonej przez oferenta działalności statutowej.

4. Załączone dokumenty i zaświadczenia należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

5. Kompletną ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2022 rok" oraz nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę.

6. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.

§5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapisy niniejszego ogłoszenia dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kolno.

3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej:

1) ocena formalna uwzględnia odpowiedzi na pytania: czy oferta złożona jest na druku według obowiązującego wzoru, czy jest złożona w terminie, czy jest odpowiedzią na konkurs, czy zawiera wszystkie wymagane wpisy, czy zawiera wymagane załączniki, czy została podpisana przez upoważnione osoby;

2) ocena merytoryczna dokonywana jest przez każdego członka komisji konkursowej w oparciu o następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta (od 0 do 10 pkt)

b) ocena proponowanej jakości wykonania zadania (od 0 do 10 pkt)

c) kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( od 0 do 10 pkt)

d) planowany udział własnych środków finansowych bądź z innych źródeł ( od 0 do 10 pkt)

e) planowany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i/lub świadczenia wolontariuszy

( od 0 do 10 pkt)

f) dotychczasowa współpraca, terminowość i rzetelność rozliczania poprzednio realizowanych zadań publicznych ( od 0 do 10 pkt).

4. Ocenie merytorycznej poddane zostaną tylko te oferty, które spełniają wymogi formalne.

5. Po analizie ofert komisja konkursowa sporządza protokół z prac, który przedkłada Wójtowi Gminy Kolno.

6. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty oraz przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania oraz o jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Kolno. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

7. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości poprzez publikacje ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gminakolno.pl

§ 6. Informacje o wysokości środków z budżetu Gminy Kolno przekazanych na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w 2021 roku.

Środki z budżetu Gminy Kolno przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r. wyniosły 20 000, 00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych