Na podstawie art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) Wójt Gminy Kolno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,  do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok. 

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenia komisji. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Ostateczny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określi Wójt Gminy Kolno w  Zarządzeniu.

 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na formularzu według poniższego wzoru przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno bądź drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 marca 2022 r. (decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej

(dotyczy otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok)

 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko kandydata

                                                                                                      

Adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail kandydata

 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie działań na rzecz organizacji pozarządowej

lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
  • Wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie na członka Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone przez uprawnione podmioty w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych Gminy Kolno .
  1. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym
  2. Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych
  3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procedury konkursowej wyłącznie dla celów konkursu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

…….………………………………………………………

 (data i miejsce, podpis osoby zgłoszonej do komisji konkursowej)

DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI/PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA

Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy, nr KRS lub innego rejestru.

 

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub innym rejestrem potwierdzające zgłoszenie ww. kandydata na członka komisji konkursowej, data i miejsce

1.

2.

3.

..…….. dnia………..

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kolno z siedzibą w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 86 278 91 24

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu

 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- USTAWA z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,

- Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,

- USTAWA z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

- USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- Zarządzenie Wójta Nr 1/17 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania dla Urzędu Gminy Kolno Regulaminu Organizacyjnego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

………………………………………………………………………
(data i miejsce oraz podpis kandydata na członka komisji konkursowej)