b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Zarządzenie NR 443/22 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, i 2490) oraz uchwały nr XXXII/222/21 Rady Gminy Kolno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 4828) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem
Nr 425/22 Wójta Gminy Kolno z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na
2022 rok.

§ 2. Ogłoszenie wyników konkursu, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.mt_ignore