b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_absolutorium2.jpg

Nikt się nie wstrzymał, nikt nie zagłosował przeciw. Rada Gminy Kolno jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu Wójtowi Gminy Kolno. Podjęcie obu uchwał poprzedziło rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Kolno oraz prezentacja dotycząca szeregu inwestycji i projektów zrealizowanych w 2021 roku, którą przedstawił wójt.

– Miniony rok w naszej gminie był rekordowy pod względem liczby wykonanych inwestycji drogowych oraz wysokości środków zewnętrznych pozyskanych na nasze przedsięwzięcia – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Osiągnęliśmy bardzo wiele, ale to tylko dzięki intensywnej pracy i dobrej współpracy, za którą dziś bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej gminy dziękuję. 

 

Absolutoryjna,  XLI  sesja Rady Gminy Kolno odbyła się 29 czerwca br. w sali konferencyjnej w Czerwonem. Zaproszenie do udziału w obradach przyjął pan Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, który był jednym z adresatów podziękowań od Wójta Gminy Kolno za pomoc i wspieranie działań na rzecz naszej gminy. Wyrazy wdzięczności za wspólną pracę Wójt skierował również do Rady Gminy Kolno, Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, pracowników Urzędu Gminy Kolno, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych, kolegów i koleżanek samorządowców oraz wszystkich tych, którzy w 2021 roku przyczynili się do realizacji inwestycji, zadań w ramach funduszu soleckiego czy projektów służących mieszkańcom Gminy Kolno.

Jak podkreślał wójt bardzo ważnym jest, że Gmina Kolno  przy ciągłym inwestowaniu wciąż zmniejsza zadłużenie, które w 2014 roku było na poziomie ponad 8,2 mln zł, a w 2021 roku już na poziomie 3,6 mln zł. Natomiast wydatki inwestycyjne w 2021 r. wyniosły ponad 8,5 mln zł, a udział inwestycji w wydatkach budżetowych sięgnął ponad 17,5%. 

Radni Gminy Kolno nie mieli żadnych uwag czy wątpliwości ani do Raportu o Stanie Gminy Kolno za 2021 rok, ani do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2021 r. Stąd jednogłośne przyjęcie uchwał w sprawie  udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Po przegłosowaniu tych bardzo ważnych uchwał gratulacje z tytułu uzyskania wotum zaufania i absolutorium Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu Wójtowi Gminy Kolno w imieniu Rady Gminy Kolno złożył jej przewodniczący Anastazy Jan Kalinowski, a następnie pan Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, Halina Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno i Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno.  

- Głosowanie pokazuje to, że jesteście zgraną drużyną sołtysi, radni, wójt, pracownicy urzędu gminy i wiele dobrych rzeczy robicie na rzecz gminy, bo to, co pokazywał pan wójt to jestem naprawdę tym zbudowany  -  mówił Kazimierz Gwiazdowski Poseł  na Sejm RP i chwalił władze gminy Kolno za gospodarność, za inwestycje wykonywane własnymi siłami czy skuteczne pozyskiwanie pieniędzy.   

Pan Poseł podkreślał również, że Rząd RP kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i wspieranie m.in. takich gmin jak Gmina Kolno przywołując na potwierdzenie tej tezy szereg programów, z których samorządy mogą pozyskiwać dodatkowe pieniądze na inwestycje.

Wcześniej na tej samej sesji Rada Gminy Kolno podjęła jeszcze kilka innych uchwał m.in. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno, czy w sprawie realizacji zadania publicznego w drodze współdziałania z Gminą Zbójna, które ma dotyczyć budowy oświetlenia ulicznego.

Nagranie z sesji dostępne jest TUTAJ (w zakładce archiwum)

Więcej zdjęć z sesji na www.facebook.com/KolnoGmina/