Przypominamy, że wnioski o dodatek węglowy mieszkańcy Gminy Kolno składać mogą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5.  Bardzo ważne jest to, by wskazane we wniosku źródło ogrzewania, było wcześniej wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Deklarację CEEB można złożyć przez Internet na stronie CEEB.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. To najszybszy sposób złożenia dokumentu. Deklarację można złożyć również wysyłając list polecony albo doręczając wypełnioną deklarację osobiście, do właściwego ze względu na umiejscowienie domu, urzędu miasta lub gminy. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.

Jak zmienić deklarację?

Nie ma możliwości korygowania już złożonej  deklaracji w przypadku zmiany źródeł ciepła lub spalanego paliwa. Jeżeli doszło do wymiany bądź zmiany źródła ciepła lub spalania paliw lub innych istotnych danych, konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

 

Poniżej, za Ministerstwem Klimatu  i Środowiska, prezentujemy informacje ważne przy wypełnianiu wniosków o dodatek węglowy:

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. z


    Wzór wniosku dostępny jest TUTAJ

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

źródło powyższych wskazówek Ministerstwo  Klimatu i Środowiska

 

Ważna informacja dotyczący pojęcia gospdoarstwa domowego:

"Zgodnie z art. 6 pkt 10 u.p.s., za osobę samotnie gospodarującą uważa się osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Ustawodawca wprawdzie nie zdefiniował pojęcia "prowadzenie gospodarstwa domowego", jednakże bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie nie pozostawia wątpliwości, iż spełnienie przesłanki samotnego gospodarowania należy rozważać łącznie z możliwością wypełnienia przez osobę warunku wspólnego gospodarowania (pozostawania w rodzinie). Zgodnie bowiem z art. 6 pkt 14 u.p.s., przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26.03.2013 r., I OSK 1536/12 - faktyczny związek, o jakim mowa w powołanym przepisie, oznacza codzienne współdziałanie osób zmierzające do lepszego zaspokojenia ich potrzeb bytowych, w tym mieszkaniowych, żywnościowych i polegających na zapewnieniu dochodu stanowiącego źródło utrzymania (zarobkowych). Nadto w tym samym wyroku, NSA zwrócił uwagę, iż wspólne gospodarowanie polega na dzieleniu lokalu mieszkalnego w sposób pozwalający stwierdzić, że koncentruje się w nim aktywność życiowa osoby zamieszkującej. Wspólne gospodarowanie opiera się zaś na podziale zadań związanych z właściwym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Nadto Sąd Najwyższy w wyroku z 2.02.1996 r., II URN 56/95 stwierdził, iż: "cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują."

W powyższej sprawie, oceny ww. przesłanek pozwalających uznać wspólne bądź odrębne prowadzenie gospodarstw domowych można dokonać m.in. zadając pytania:

 

- Czy domownicy dokonują wspólnych zakupów, np. żywności, środków czystości?

 

- Czy domownicy korzystają z zakupów zrobionych przez innego domownika?

 

- Czy domownicy wspólnie spożywają posiłki lub wybrany domownik spożywa posiłek przygotowany przez innego?

 

- Czy domownicy mają własne i odrębne źródła dochodów?

 

- Czy można wskazać, że któryś z domowników ze względu na brak dochodu własnego lub zbyt niski dochód pozostaje na całkowitym lub częściowym utrzymaniu innego domownika?

 

- Czy domownicy dzielą się własnymi środkami finansowymi?

 

- Czy domownicy posiadają odrębne pomieszczenia, w których zamieszkują, wyposażone w podstawowe sprzęty pozwalające na samodzielne funkcjonowanie np. łóżko?

 

- Czy domownicy mają zamiar nadal wspólnie mieszkać? Jeśli nie, to kiedy ten stan ma się zmienić?

 

- Czy wśród domowników występują konflikty lub przemoc? Jaka jest ich przyczyna? Kogo dotyczą?

 

- Czy domownicy ze sobą współdziałają i w jakim zakresie? Czy i w czym sobie pomagają?

 

- Czy domownicy mają wspólne plany, np. co do zakupu sprzętów wspólnie użytkowanych, remontów etc.?

 

- Czy domownicy załatwiają wspólnie sprawy? Jeśli tak, to jakie, jak często?

 

- Jaki jest stosunek łączący danego domownika z pozostałymi? 

Osobiście więc, wobec powołanych argumentów, sugerowałbym oparcie rozstrzygnięcia m.in. na zgodnych oświadczeniach stron we wszystkich ww. wymiarach (kryteriach), jednakże w terminie późniejszym, np. przy aktualizacji wywiadu, należałoby sprawdzić, czy sytuacja pozostała bez zmian. Warto również podkreślić, że nie tylko wspólne i zgodne oświadczenia stron (odpowiedzi na ww. pytania) mogą być podstawą rozstrzygnięcia w tym zakresie, ale pracownik socjalny może/powinien w tym zakresie korzystać z obserwacji własnych, informacji z innych źródeł (inne instytucje, osoby), czy też danych z dokumentów. ”

  • Maczyński Paweł