b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Zarządzenie Nr 507/22  Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561 ), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) oraz § 1 Załącznika do Uchwały Nr XLI/259/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 52 poz. 3090) zarządzam, co następuje:

§.1. Ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok", zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§.2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Programu wyrażonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§.3. Konsultacje odbywać się będą w terminie od 09 do 16 listopada 2022r.

§.4. Projekt Programu opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Kolno www.gminakolno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno.

§.5. Konsultacje mają formę pisemną. Uwagi i opinie w sprawie projektu Programu uprawnione podmioty mogą składać w wyznaczonym terminie w następujący sposób:

1) w formie papierowej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno (liczy się data wpływu),

2) w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§.6. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kolno w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§.7. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Kolno realizującemu zadania z zakresu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi.

§.8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Projekt "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§.1. 1. Roczny "Program współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" dotyczy współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kolno;

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kolno;

4) organizacjach pozarządowych - należy przez  to rozumieć podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

5) konkursie - należny przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 13 ustawy;

6) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ustawy;

7) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kolno;

8) Programie - należy przez to rozumieć "Program współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 202 rok".

Rozdział 2.
Cele Programu

§.2. 1. Celem głównym Programu jest budowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi dla jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy poprzez m.in. współpracę przy realizacji zadań publicznych.

2. Cele szczegółowe Programu:

1) rozwijanie współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o Program;

2) zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, współpraca przy realizacji zadań publicznych;

3) wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy;

4) promocja aktywności mieszkańców Gminy i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.

Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy współpracy

§.3. 1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest sfera zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności zadań własnych Gminy realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym tym zadaniom.

2. Ponadto zakres przedmiotowy obejmuje:

1) podniesienie efektywności działań podejmowanych w kierunku zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych;

2) wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w budowaniu kapitału społecznego Gminy oraz rozwiązywania ważnych problemów społecznych;

3) realizację obowiązujących programów i strategii przyjętych przez Radę Gminy Kolno w zakresach dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 4.
Zasady współpracy

§.4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:

1) zasada pomocniczości - Gmina wspiera lub powierza realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, oferuje im wsparcie niezbędne do efektywnego działania, ale ich nie wyręcza;

2) zasada suwerenności stron - to zagwarantowanie niezależności, równorzędności oraz autonomii podmiotów realizujących Program;

3) zasada partnerstwa - Gmina i organizacje pozarządowe podejmują odpowiedzialną współpracę na rzecz realizacji wspólnych celów i zadań opartą na wzajemnym szacunku i równorzędności stron;

4) zasada efektywności - Gmina i organizacje pozarządowe wspólnie dbają o to, by realizacja zadań publicznych i nakłady na to ponoszone przynosiły jak najlepsze efekty mieszkańcom Gminy;

5) zasada uczciwej konkurencji - współpraca opierać się będzie na równych i obiektywnych kryteriach przy wyborze realizatorów zadań publicznych;

6) zasada jawności - zachowanie transparentności podejmowanych działań oraz zapewnienie dostępu do informacji na temat realizacji zadań publicznych.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§.5. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy finansowe i pozafinansowe.

2. Współpraca w formie finansowej polega na wspieraniu lub powierzaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie konkursu oraz na innych zasad opisanych w ustawie.

3. Współpraca w formie pozafinansowej może odbywać się poprzez:

1) informowanie się wzajemnie o kierunkach i planach działalności;

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia;

4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

5) doradztwo i merytoryczną pomoc organizacjom pozarządowym w tym m.in. w zakresie pozyskiwania pieniędzy z innych źródeł;

6) popularyzowanie działalności organizacji pozarządowych oraz włączanie ich do wspólnych działań promujących Gminę;

7) udzielane przez Gminę organizacjom pozarządowym m.in. patronatów, rekomendacji, opinii;

8) wsparcie organizacji pozarządowych poprzez m.in. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu czy przekazywanie na określony cel gadżetów promocyjnych Gminy.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne oraz środki przeznaczone na realizację Programu

§.6. 1. Jako priorytetową sferę zadań publicznych do współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2023 wyznacza się sferę w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowaną w szczególności poprzez:

1) organizację  zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) organizację zawodów oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

2. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację priorytetowych zadań publicznych w 2023 r. wynosi 20 000,00 zł. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na ten cel zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy na 2023 rok.

Rozdział 7.
Okres i sposób realizacji Programu

§.7. 1. Przyjmuje się roczny okres obowiązywania Programu tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. Podmiotami realizującym Program są: Wójt, Rada Gminy Kolno i organizacje pozarządowe.

3. Program realizowany będzie w szczególności poprzez:

1) prowadzenie i koordynowanie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi

2) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów ofert oraz zlecanie realizacji zadań publicznych Gminy organizacjom pozarządowym w trybach innych, przewidzianych w ustawie;

3) sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu i współpracy z organizacjami pozarządowymi;

Rozdział 8.
Sposób oceny realizacji Programu

§.8. 1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego bądź powierzanego do realizacji organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.

2. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o informacje na temat:

1) liczby ogłoszonych konkursów;

2) liczby złożonych ofert;

3) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych Gminy z organizacjami pozarządowymi;

4) wysokości środków finansowych z budżetu Gminy przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych.

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Wójt przedłoży Radzie Gminy Kolno do 31 maja 2024 r.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

Rozdział 9.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§.9. 1. Program tworzony jest i konsultowany w następujący sposob:

1) opracowanie projektu Programu;

2) konsultacje projektu Programu z organizacjami pozarządowymi prowadzone w dniach od 09 do 16 listopada 2022 r.;

3) rozpatrywanie ewentualnych uwag i opinii wniesionych przez przedstawicieli organizcji pozarządowych;

4) ostateczne opracowanie Programu i przedłożenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Radzie Gminy Kolno.

Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach

§.10. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ogłaszanych przez Wójta.

2. Komisje konkursowe powołuje Wójt w drodze odrębnego Zarządzenia.

3. W skład komisji konkursowych wchodzą:

1) co najmniej dwóch reprezentantów urzędu;

2) reprezentanci organizacji pozarządowych jeśli zostaną zgłoszeni w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych publikowanym na stronie internetowej Gminy po ogłoszeniu konkursu;

3) na zaproszenie Wójta w pracach komisji konkursowej uczestniczyć mogą z głosem doradczym również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy;

4) komisja konkursowa może działać bez osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2da ustawy;

5) zgodnie z art. 15 ust. 2 f ustawy do wszystkich członków komisji konkursowych stosuje się przepisy dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Praca komisji konkursowych przebiega w oparciu o regulamin pracy komisji, który stanowić będzie załącznik do Zarządzenia Wójta o powołaniu komisji konkursowej.

5. Za pracę komisji konkursowej odpowiada jej przewodniczący wskazany przez Wójta.

6. Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w konkursie w oparciu o formularze oceny formalnej i merytorycznej według wzorów wskazanych w Regulaminie pracy komisji konkursowej oraz zaproponowanie kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań.

7. Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej oraz pozostałą dokumentację konkursową przewodniczący komisji konkursowej przedkłada Wójtowi.

8. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i wysokości kwot dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, których dotyczył konkurs podejmuje Wójt.

9. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy oraz przepisy powiąza