b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_2529.JPG

Na sesji Rady Gminy Kolno, ktora odbyła się 30 listopada radni podjęli osiem uchwał, połowa dotyczyła gospodarki odpadami komunalnymi. – Podjęte dzisiaj uchwały regulują bardzo istotne kwestie dla mieszkańców naszej gminy jak wysokość opłat za odpady komunalne czy wysokość podatków od nieruchomości – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Podatki wzrosną nieznacznie, natomiast stawki za odbiór i zagospodarowanie śmieci, nawet po przyjęciu dzisiejszej uchwały, wciąż pozostają jednymi z niższych w regionie, a inne samorządy są jeszcze przed podjęciem uchwał w tej sprawie.

 

Po przedstawieniu informacji z prac między sesjami przez Wójta Gminy Kolno radni podjęli następujące uchwały, które przedstawiał Robert Nadara Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno:

-  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

-  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kolno.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w 2023 roku w Gminie Kolno obowiązywać będą następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   w wysokości 27 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych zapłacą o  1 zł miesięcznie mniej za jednego mieszkańca.  W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 81 zł za jednego mieszkańca. Pozostałe trzy uchwały dostosowują regulaminy oraz  sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów.

Pani Halina Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r. oraz projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” przedstawił Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolno w roku szkolnym 2021/2022 przedstawiła pani Ewa Sielawa dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.

Nagranie z sesji dostępne jest TUTAJ