b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Na podstawie Uchwały  Nr XLVIII/315/23  Rady Gminy Kolno z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Kolno  dotyczących projektu uchwały w sprawie  uchwalenia statutów sołectw gminy Kolno, informuję o konsultacjach dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Kolno.


Konsultacje skierowane są do mieszkańców poszczególnych sołectw i odbywać się będą od
dnia 1 lutego 2023 r.  do 14 lutego 2023 r.

Obowiązujące statuty sołectw oraz  formularz konsultacyjny  dostępne są  :

1)  TUTAJ   i TUTAJ

2) w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  w UG Kolno  pokój nr 211.

Opinie i uwagi dotyczące projektów statutów sołectw, które są przedmiotem konsultacji, należy złożyć na formularzu konsultacyjnym w terminie do 14 lutego 2023 r.  na  Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kolnie  lub przesłać: elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski

 

Projekt uchwały dotyczącej konsultowanych zmian:

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KOLNO

z dnia ..................... 2023 r.

w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kolno.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2023r., poz.40)
, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W każdym ze statutów sołectw, stanowiącym odpowiedni załącznik do uchwały nr VIII/57/03 Rady
Gminy Kolno z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw, § 9 ust 2 otrzymuje
brzmienie:

"2.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyborów ". Kończy się z momentem wyboru
nowych organów. Zebranie wiejskie, celem wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt gminy, nie później
niż w ciągu 6 miesięcy po wyborach do rady gminy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.