b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Zarządzenie Wójta Gminy Kolno nr 557/23 z dnia 9 marca 2023 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2023 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XLVI/304/22 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 5547) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2023 rok.

§2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy.

§4. Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej: www.gminakolno.pl

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kolno o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2023 rok

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację

1. Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2023 rok realizowane w szczególności poprzez:

1) organizację zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) organizację zawodów i przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Celem realizacji zadania jest wzbogacenie oferty zajęć, imprez sportowych, zwodów oraz innych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, a tym samym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Kolno.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia.

4. Udział kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć 90%. Wkład własny oferenta wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania ( z czego minimum 5 % to wkład finansowy). Nie jest wymagany wkład rzeczowy.

5. Od uczestników zadania nie będą pobierane żadne świadczenia pieniężne.

6. Należy obowiązkowo wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania w części III pkt. 6 oferty. Rezultaty powinny być określone w sposób precyzyjny, umożliwiający ich weryfikację i rozliczenie.

7. W ramach dotacji pokrywane będą niezbędne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem.

8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

11. Wójt Gminy Kolno ma prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert jeśli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

12. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub kilku ofert.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Zadania mają być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kolno.

3. Podmiot, któremu przyznano dotację, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do złożenia aktualizacji oferty, jeśli przyznana kwota jest niższa od wnioskowanej.

4. W przypadku, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład osobowy w postaci świadczenia pracy wolontariuszy i/lub pracy społecznej członków organizacji konieczne jest przestrzeganie postanowień art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną uregulowane w umowie o realizację zadania publicznego, która zostanie zawarta pomiędzy Gminą Kolno, a oferentem zgodnie z ramowym wzorem umowy stanowiących załącznik nr 3 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ. U. z 2018 r. poz. 2057).

6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów ujętych w zestawieniu kosztów realizacji zadania w wysokości nie przekraczającej 20%.

7. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

8. Realizacja zadania publicznego musi odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

9. Oferent jest zobowiązany do realizacji zadań zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 82)

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać w terminie do 30.03.2023 r. do godz.15.30.

2. Oferta musi być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057).

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących oraz zakres prowadzonej przez oferenta działalności statutowej;

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

3) jeśli organizacja nie jest wpisana do KRS należy załączyć statut lub regulamin organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs.

4. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

5. Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2023 r." oraz nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno.

6. Oferty które wpłyną po terminie, na niewłaściwych drukach, bez wymaganych załączników nieczytelne bądź niekompletne  nie będą rozpatrywane.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Oceny ofert nastąpią w oparciu o kryteria wskazane w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapisy niniejszego ogłoszenia dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kolno.

3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej:

1) ocena formalna uwzględnia odpowiedzi na pytania: czy oferta złożona jest na druku według obowiązującego wzoru, czy jest złożona w terminie, czy jest odpowiedzią na konkurs, czy zawiera wszystkie wymagane wpisy, czy zawiera wymagane załączniki, czy została podpisana przez upoważnione osoby;

2) ocena merytoryczna dokonywana jest przez każdego członka komisji konkursowej w oparciu o następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta ( od 0 do 10 pkt),

b) ocena proponowanej jakości wykonania zadania (od 0 do 10 pkt),

c) kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (od 0 do 10 pkt),

d) planowany udział własnych środków finansowych bądź z innych źródeł (od 0 do 10 pkt),

e) planowany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i/lub świadczenia wolontariuszy (od 0 do 10 pkt),

f) dotychczasowa współpraca, terminowość i rzetelność rozliczania poprzednio zrealizowanych zadań publicznych (od 0 do 10 pkt).

4. Ocenie merytorycznej zostaną poddane tylko te oferty, które spełniają wymogi formalne.

5. Po analizie ofert komisja konkursowa sporządza protokół z prac, który przedkłada Wójtowi Gminy Kolno.

6. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty oraz przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania oraz o jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Kolno. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

7. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej www.gminakolno.pl 

VI. Informacje o wysokości środków z budżetu Gminy Kolno przekazanych na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w 2022 roku.

Środki zarezerwowane w budżecie Gminy Kolno na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok wyniosły 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

VII.  Pozostałe informacje

1. Klauzula RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, tel +48 86 2788 91 20.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu procedury przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2023 r., .. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.e RODO) w zw. z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812)

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j.:  imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, numer PESEL, numer rachunku bankowego, NIP, REGON lub inny rejestr organizacji.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.

6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9) Państwa dane osobowe zostały pozyskane od organizacji przystępującej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2023 rok.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

2. Złożenie oferty w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez administratora danych Gminę Kolno.