Trwają nabory w ramach konkursów:

 

  1. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim m.in. na rzecz:

  • studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych,
  • zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,
  • rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki,
  • wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
  • popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów,
  • wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim środowisku akademickim.

Minimalna wysokość dotacji wynosi 30 tys. zł, zaś maksymalna 100 tys. zł. Na realizację zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 3 350 000 zł.

Ostateczny termin składania ofert upływa 22 marca 2023 r.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-organizowanie-i-animowanie-dzialan-na-rzecz-srodowiska-akademickiego-uruchomiony

  1. Konkurs „Wzajemnie potrzebni”

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio-  i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in.w zakresie zaspokajania potrzeb      w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

Termin naboru ofert: do dnia 23 marca 2023 r.

Szczegóły: https://wzajemniepotrzebni.pl/konkurs/

 

Małgorzata Mitura

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 - 2022

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego