Na podstawie art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327,1265,1812) Wójt Gminy Kolno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,  do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2023 rok

 Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenia komisji. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Ostateczny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określi Wójt Gminy Kolno w  Zarządzeniu.

 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na formularzu według poniższego wzoru przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno bądź drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 marca 2023 r. (decyduje data wpływu).

mt_ignore