b_250_200_16777215_00_images_artykuly_projekt.jpg

Dziś w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie odbyło się spotkanie na zakończenie realizacji projektu "Aktywne wsparcie drogą do zmian".Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskane wsparcie. W podsumowaniu projektu udział wzięli nie tylko jego uczestnicy i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ale również pan sekretarz Adam Masłowski, oraz Dariusz Budrowski i Adam Choiński z Urzędu Gminy Kolno i Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

 - Celem projektu było aktywizowanie piętnastu osób  - dwunastu kobiet i trzech mężczyzn zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - powiedziała Krystyna Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie. 

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione:

- doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych - zajęcia indywidualne i grupowe

- wsparcie psychologiczne

- podpisano 15 kontraktów socjalnych

- kurs kierowca samochodu ciężarowego - prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona

- kurs opiekun osób starszych i dzieci ( 80 h - 12 osób)

- warsztaty aktywizacyjne dla 15 osób - 106 h w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji, trening umiejętności społecznych i kompetencji pedagogiczno - wychowawczych,

- działania o charakterze środowiskowym prowadzone przez pięciu animatorów (zajęcia wokalne, fotograficzne, ruchowe, garncarskie i muzyczne)

- wyjazd do spółdzielni socjalnej "Alexis" w Łomży oraz koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Wartość projektu to 210 257,50 zł z czego dofinansowanie wyniosło 178 700, 00 zł, a wkład własny 31 557,50 zł. Projekt "Aktywne wsparcie drogą do zmian" dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Realizowany był w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.