b_250_200_16777215_00_images_artykuly_indeks.png

Szanowni Państwo w związku z upływem I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego Starosta Kolneński ogłasza nabór chętnych kandydatów na członków w/w Rady II kadencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani zostają zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały nr V/26/15 Rady Powiatu Kolneńskiego (link:http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4518) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 marca 2015 r. Zgłoszenia kandydatów na członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu Kolneńskiego – zwanych dalej przedstawicielami organizacji. Każda organizacja ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata do Rady. Wzór upoważnienia oraz wzór karty zgłoszenia w załączeniu. Karty zgłoszeniowe kandydata powinny zostać podpisane czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

 

Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno. (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 14 lipca 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

     Kandydaci na członków Rady z terenu Powiatu Kolneńskiego zostaną wpisani na listę kandydatów, a lista wraz z nazwą zgłoszonej organizacji pozarządowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolnie w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi nie później niż na 7 dni przed zebraniem delegatów. Wybór członków Rady, reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty nastąpi na zebraniu delegatów w terminie późniejszym podanym przez Starostę Kolneńskiego oddzielnym pismem. Delegaci biorący udział w zebraniu wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród siebie 4 członków Rady, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Wybranym członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie powierzona funkcja na lata 2017-2019.

Ponadto proszę o zamieszczenie powyższej informacji na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej państwa urzędów.

Starosta

mgr Stanisław Wiszowaty

 

 

Załącznik nr 1 do trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

.................................................................

(pieczątka organizacji/stowarzyszenia)

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE

 

 

Upoważniam Panią/Pana ..................................................................................................................

                                                                                         (imię i nazwisko)

do reprezentowania...................................................................................................................

(nazwa stowarzyszenia/organizacji)

w głosowaniu na kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kolnie .

               .......................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji)

 

Załącznik nr 2 do trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA

DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W KOLNIE

* Kartę należy wypełnić czytelnie

Nazwa organizacji

 

 

 

Siedziba

 

 

Telefon

 

Adres e-mail organizacji

 

Nr KRS lub ewidencji (rejestru)

 

Imię i nazwisko kandydata

 

 

Adres zamieszkania kandydata

 

 

Telefon kontaktowy kandydata

 

e-mail kandydata

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby procedury wyłonienia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

                                                         ………………………………………..

                                                                         Podpis kandydata

.............................................                                   .............................................................

   (pieczątka organizacji)                                                                 (data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji)