b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb.jpg

Zarządzenie Nr 377/18 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1984, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909),  § 2 Uchwały nr XXXI/193/17 Rady Gminy Kolno  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." (Dz. Urz.Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 4548), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w  § 1stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej urzędu www.gminakolno.pl

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Kolno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

§ 1.  Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

1)  Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności poprzez : realizacje zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację zawodów oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,

2)  Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w budżecie Gminy Kolno na 2018 r. wynosi 20000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2. Zasady przyznawania dotacji:

1)  O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1984 z późń. zm.), zwani dalej oferentami,

2)  Przyznanie dotacji nastąpi w formie wsparcia o którym mowa w art.  5 ust. 4 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3)  Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego  nie może przekraczać 90%. Wkład własny oferenta może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego, przy czym udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji musi stanowić co najmniej 5% ,

4)  Wycena kosztów wkładu rzeczowego nie jest wymagana,

5)  W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład własny w postaci świadczeń wolontariuszy należy przestrzegać postanowień art. 43 i art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

6)  W ramach dotacji pokrywane będą niezbędne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem,

7)  Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed dniem podpisania umowy,

8)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana,

9)  Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu przez wybór jednej lub kilku ofert,

10)  Jeden oferent może złożyć jedna ofertę,

11)  Ostateczną decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Kolno po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Kolno w drodze odrębnego zarządzenia do oceny złożonych ofert.

§ 3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

1)  Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.,

2)  Zadania maja być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kolno,

3)  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną uregulowane w umowie o realizację zadania publicznego, która zostanie zawarta między gminą Kolno reprezentowana przez Wójta Gminy Kolno, a oferentem zgodnie z ramowym wzorem umowy określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),

4)  W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa niż wskazana w ofercie przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest przedłożyć w Urzędzie Gminy Kolno zaktualizowany harmonogram, kalkulację przewidywanych kosztów i źródeł finansowania  zadania publicznego, lub może ofertę wycofać,

5)  Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

§ 4.  Termin składania ofert:

1)  Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) i złożyć w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 r. osobiście lub za listownie (liczy się data wpływu do urzędu),

2)  Ofertę należy złożyć z załącznikiem: w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem, w zamkniętej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r." oraz z nazwą i adresem oferenta,

3)  Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, bądź niekompletne (brak wymaganych podpisów bądź załącznika) nie będą podlegać ocenie,

4)  Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

§ 5.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1)  Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert w konkursie,

2)  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3)  Złożone oferty oceniać będzie komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolno, a praca komisji przebiegać będzie w oparciu o regulamin pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik do tego zarządzenia,

4)  Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym, w oparciu o formularze uwzględniające kryteria:

a)  ocena formalna uwzględnia odpowiedzi na pytania:

- czy oferta złożona jest na druku według obowiązującego wzoru,

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy oferta jest odpowiedzią na konkurs,

- czy oferta zwiera wszystkie wymagane wpisy,

- czy oferta zawiera wymagane załączniki,

- czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby.

b)  ocena merytoryczna dokonywana jest przez każdego członka komisji konkursowej w oparciu o następujące kryteria i punktację:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta ( od 0 do 10 pkt.)

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (od 0 do 20 pkt.)

- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne (od 0 do 30 pkt.)

- planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (od 0 do 15 pkt.)

- planowany przez oferenta wkład osobowy, rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 15 pkt.)

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków od 0 do 10 pkt.).

5)  Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa sporządza protokół z prac, który przedkłada Wójtowi Gminy Kolno,

6)  Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty oraz przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji oraz o jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Kolno,

7)  Od zarządzenia Wójta Gminy Kolno w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nie ma zastosowania tryb odwoławczy,

8)  Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl .

§ 6.  Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Kolno na dofinansowanie zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017:

1)  w 2017 r. w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 r. przekazano kwotę 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych). Poszczególni oferenci otrzymali wsparcie w kwocie:

a)  Towarzystwo Jan z Kolna - 800,00 zł

b)  Gminne Zrzeszenie LZS w Kolnie - 9000,00 zł

c)  Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie - 5000,00 zł

d)  Ochotnicza straż Pożarna w Zabielu - 2000,00 zł

e)  Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" w Zabielu - 2200,00 zł.