b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb.jpg

Organizacje pozarządowe z Gminy Kolno

    Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej.

I. Informacje ogólne

 1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy wskazują swoich reprezentantów do komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 3. Ze zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Kolno dokona wyboru co najmniej dwóch członków komisji konkursowej.
 4. Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno
  II. Zadania komisji konkursowej
  1.Komisja konkursowa powoływana jest do opiniowania i oceny ofert pod względem merytorycznym i formalnym.
  III Wymagania wobec kandydata:

1.Członkiem komisji konkursowej może zostać kandydat wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spełniający następujące wymagania:

- jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych,

- nie reprezentuje organizacji/podmiotu biorącego udział w konkursie,

- nie podlega wyłączeniu z prac w komisji na podstawie przepisów  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczących wyłączenia pracownika

IV Termin zgłaszania kandydatów:

 1. Zgłoszenia kandydatów na formularzu według wzoru w ogłoszeniu należy składać w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno, w terminie do  31 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu).

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej

(dotyczy otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok)

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko kandydata

 

Adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail kandydata

 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie działań na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI/PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA

Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy, nr KRS lub innego rejestru.

 

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub innym rejestrem potwierdzające zgłoszenie ww. kandydata na członka komisji konkursowej, data i miejsce

1.

2.

3.

..…….. dnia………..

     

OŚWIADCZENIA:

 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone przez uprawnione podmioty w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych Gminy Kolno .
 2. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym
 3. Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych
 4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procedury konkursowej wyłącznie dla celów konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

 

 

…………………………………………………………

   (podpis osoby zgłoszonej do komisji konkursowej,

data i miejsce)