b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb.jpg

 

Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. budownictwa

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
 2. Określenie stanowiska: stanowisko – podinspektor.
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 • wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku budownictwo lub o innym kierunku i co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych,
 • wymagania dodatkowe:
 1. biegła znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i inne programy pakietu MS Office),
 2. prawo jazdy kat. „B”,
 3. znajomość procedur dotyczących zamówień publicznych,
 4. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 5. umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych w zakresie: 
 1. a) zaopatrzenia w wodę,
 2. b) zaopatrzenia w energię elektryczną,
 3. c) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 4. e) oczyszczania ścieków komunalnych,
 5. f) urządzeń sanitarnych,
 6. g) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
 7. h) gminnych dróg i mostów,
 8. i) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 9. j) budownictwa komunalnego,
 1.  Udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu programu gospodarczego gminy i generalnych koncepcji w zakresie inżynierii gminnej,
 2.  Udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych projektu programu gospodarczego gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych,
 3. Określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zapytania ofertowego jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót,
 4.  Koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych,
 5. Ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok,
 6. Dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zapytania ofertowego i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług,
 7. Przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego,
 8. Wykonywanie nadzoru w stosunku do inwestycji  i remontów prowadzonych w Gminie Kolno,
 9. Przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:
 1. a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
 2. b) sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
 3. c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,
 4. d) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,
 5. e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych,
 1. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi,
 2. Opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów finansowania budowy dróg i obiektów mostowych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją funduszu sołeckiego,
 4. Wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową,
 5. Wykonywanie zadań z zakresu zwalczania klęsk żywiołowych,
 6. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania inwestycji, oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności  publicznej,
 7. Udział i kontrolowanie robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji prowadzonych przez Gminę Kolno,
 8. Udział w odbiorach dokumentacji techniczno-projektowej i jej ocena,
 9. Kosztorysowanie robót budowlano-remontowych prowadzonych przez Gminę Kolno i jednostki organizacyjne gminy,
 10. Przygotowywanie zapytań ofertowych na prace projektowe,  roboty budowlane i remontowe.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. wymiar czasu pracy – 1/1 etat,
 2. Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, II piętro – brak windy w budynku,
 3. praca przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi gminy Kolno oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi,
 4. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony  do 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 1. Wskaźnik zatrudnienia:

Urząd Gminy Kolno informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił więcej  niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 7. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
 8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2018 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. budownictwa”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.