b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_konkursspw.jpg

ZARZĄDZENIE NR 390/18
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz pkt. 8 § 11 Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXXI/193/17 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 4548) zarządzam, co następuje:
§ 1.  Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 377/18 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.
§ 2.  Ogłoszenie wyników konkursu, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.  Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 390/18
Wójta Gminy Kolno
z dnia 14 marca 2018 r.

Wyniki otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie

Zawody Kawaleryjskie w Janowie

1600,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2018 r.

2400,00 zł

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie

Turnieje piłki nożnej i siatkowej

9000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Lachowie

Sprawni jak strażacy - zawody sportowe w 90 - lecie OSP w Lachowie

1000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu

Organizacja zajęć sportowych

1500,00 zł

Towarzystwo Jan z Kolna

XXIX Kolneńskie Biegi Jesieni

800,00 zł

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy

Turnus sportowy z elementami pierwszej pomocy II edycja

1000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Arkadia Lachowo"

Gminny Turniej Piłki Nożnej

2000,00 zł

Stowarzyszenie KaFCuki

VIII Rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej szlakiem ścieżki edukacyjno - rowerowej w Koźle

700,00 zł