b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_sesja27.jpg

Podczas XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 27 marca w Czerwonem radni podjęli 10 uchwał . Zanim doszło do głosowania nad projektami uchwał zgromadzeni na sesji wysłuchali informacji z prac między sesjami  złożonej przez Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, który poinformował m.in. o wyłonieniu wykonawcy projektów technicznych na przebudowę ośmiu odcinków dróg w siedmiu miejscowościach oraz wykonawców na budowę i dowieszanie oświetlenia ulicznego w Borkowie i Czerwonem.

 

W  trakcie obrad radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 – 2025 – uchwała referowana przez panią skarbnik Halinę Boryszewską

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r. - referowana przez panią skarbnik Halinę Boryszewską,

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno w 2018 r. – omawiana przez kierownika  Andrzeja Jarzyło,

- w sprawie podziału Gminy Kolno na okręgi wyborcze – referowana przez sekretarza Adama Masłowskiego,

- w sprawie podziału Gminy Kolno na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - referowana przez sekretarza Adama Masłowskiego,

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kolno” – przedstawiana przez Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO w Kolnie ,

- uchwalę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno - przedstawiana przez Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO w Kolnie,

- w sprawie ustalenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach an terenie Gminy Kolno oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin przedstawiana przez Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO w Kolnie

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolno - przedstawiana przez Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO w Kolnie

-  w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017. – referowana przez panią Krystynę Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie.

Na zakończenie sesji  wójt Józef Bogdan Wiśniewski oraz Wojciech Jermacz przewodniczący Rady Gminy Kolno  złożyli serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych.