b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_IMG_2243.jpg

Przyjęcie pięciu sprawozdań i podjęcie trzech uchwał – to efekt obrad  Rady Gminy Kolno z 17 kwietnia. W trakcie XXXV sesji , która odbyła się dziś w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem radni wysłuchali również informacji Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami.

 Na sesji radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r. – projekt omawiany przez panią skarbnik Halinę Boryszewską

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu – projekt omawiany przez Andrzeja Jarzyło, kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kolno.

Na podstawie tej uchwały z budżetu Gminy Kolno przekazane zostaną dofinansowania na realizację pięciu zadań: utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej w Danowie, budowy drogi powiatowej Brzozowo – Brzózki, utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej w miejscowości Wścieklice, żwirowania drogi powiatowej Żebry – Okurowo – Brzózki i remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wincenta.    

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości – referowana przez Andrzeja Jarzyło.

Uchwała ta dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem działki w Borkowie, co umożliwi GBP w Czerwonem złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura bibliotek”.

W trakcie sesji radni przyjęli również pięć sprawozdań:

-   z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok – omówione przez inspektora Krzysztofa Murawskiego

- z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2017 rok oraz oceny zasobów pomocy społecznej – przedstawiona w formie prezentacji przez panią Krystynę Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie

- z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem za 2017 rok – multimedialną prezentację przedstawiła pani Teresa Skrodzka, dyrektor GBP w Czerwonem

- z działalności Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle za 2017 rok – prezentację multimedialną przedstawił Marcin Sekściński, dyrektor CKGK

- pan Antoni Lewandowski, komendant M- G ZOSP RP w Kolnie przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek OSP w naszej gminie za 2017 rok.

Za podjęcie uchwały dotyczącej przekazania dofinansowania Powiatowi Kolneńskiemu podziękował w trakcie sesji wójtowi Józefowi Wiśniewskiemu oraz radnym pan Robert Nadara, wicestarosta kolneński podkreślając dobrą współpracę z Gminą Kolno. Nawiązując do sprawozdania z działalności GOPS pan wicestarosta kolneński powiedział o nowej inicjatywie Powiatu Kolneńskiego - Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie zachęcając do korzystania z jego oferty.

Na zakończenie sesji Rady Gminy Kolno wójt Józef Wiśniewski w sposób szczególny podziękował prelegentom przedstawiającym sprawozdania za 2017 rok.

- Sprawozdania te pokazują jak wiele działań podejmujemy rozwijając gminę i stwarzając możliwości rozwoju naszym mieszkańcom – mówił Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Wiem ile to wymaga wysiłku i zaangażowania dlatego z serca dziękuję Wam, a za waszym pośrednictwem pracownikom jednostek oraz wszystkim osobom i podmiotom współpracującym przy ich realizacji za to, że wspólnie zmieniamy gminę Kolno.

 Do podziękowań w imieniu wszystkich radnych przyłączył się pan Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno.

Na zakończenie pan sekretarz Adam Masłowski omówił nowe zasady szacowania szkód łowieckich, którego zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie dokonywać będą zespoły w składzie: sołtys lub członek rady sołeckiej, przedstawiciel koła łowieckiego i właściciel albo posiadacz gruntów na których szkoda wystąpiła. Wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu an miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.