Gmina Kolno jest członkiem stowarzyszeń, co daje szereg możliwości m.in. w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz nie tylko samorządowi, ale również przedsiębiorcom z naszej gminy. Ważne jest też, że członkostwo w stowarzyszeniach zrzeszających szereg podmiotów umożliwia Gminie m.in.  zajmowanie stanowisk w istotnych kwestiach, ustalanie kierunków rozwoju regionu, wspólne realizowanie projektów, szkoleń, czy promowanie regionu i lokalnych produktów na szeroką skalę.

 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku zostało zawiązane 15 lipca 2015 r., a decyzję o tym, by Gmina Kolno reprezentowana przez wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego przystąpiła , jako członek zwykły do tego stowarzyszenia podjęła  Rada Gminy Kolno uchwałą nr IV/24/15 z dnia 23 lutego 2015 r. Stowarzyszenie  powstało w celu opracowania  i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest  partnerstwem sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. Wśród kilkunastu celów, obok głównego jakim jest opracowanie i wdrażanie LSR,  w statucie LGD :”Kraina Mlekiem Płyn ca” zawarto m.in.  „ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” czy „podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom , w celu podnoszenia dochodowości  gospodarstw domowych”.  Cele te LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” realizować będzie m.in. poprzez współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, władzami, stowarzyszeniami, poprzez szkolenia i  doradztwo, oraz poprzez „dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na realizację LSR”. Więcej szczegółów o stowarzyszeniu oraz harmonogram planowanych naborów do konkursów na poszczególne działania dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia TUTAJ

 

Warto korzystać z doświadczeń i możliwości jakie daje to Stowarzyszenie, bo chociaż założone w 2015 r. , to bazuje na latach doświadczeń zdobytych w działaniu Fundacji LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, której Gmina Kolno również była członkiem. Zobacz TUTAJ

2. Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe to stowarzyszenie skupiające głównie samorządy z terenu byłego województwa łomżyńskiego. Rada Gminy Kolno uchwałą Nr IX/48/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe” zdecydowała, że Gmina Kolno będzie jednym z jego członków.  Stowarzyszenie działa m.in. w intencji rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości. Jednym z celów stowarzyszenia jest „inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów” czy „ nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie Euroregionu”. Józef Bogdan Wiśniewski jest jednym z dziewięciu członków zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. Prezesem ŁFS została pani Agnieszka Muzyk, zastępca prezydenta Łomży, która na I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno przedstawiła szczegółowo cele i sposoby jego działania, oraz możliwości, jakie stwarzać będzie lokalnym przedsiębiorcom. Więcej TUTAJ

 

 

W naszym województwie działa szereg instytucji wspierających przedsiębiorców, a ich lista dostępna jest na Wrotach Podlasia TUTAJ