Wójt Józef Bogdan Wiśniewski przedstawia informację z prac między sesjami

Na sesji Rady Gminy Kolno 25 maja br. radni podjęli sześć uchwał i sprawozdanie z realizacji programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

 W sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem radni obradowali nad projektami uchwał:

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 – 2025 – omawiana przez Katarzynę Cwalinę głównego księgowego z Urzędu Gminy Kolno

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r. – przedstawiana przez głównego księgowego Katarzynę Cwalinę

- w sprawie skargi na dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie – omówiona przez sekretarza Adama Masłowskiego

- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele – przedstawiona przez Andrzeja Jarzyło, kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju Rolnictwa w Urzędzie Gminy Kolno.

- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Kolno oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin – przedstawiona przez dyrektora Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO w Kolnie.

- uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kolno – referowana przez inspektora Krzysztofa Murawskiego z Urzędu Gminy Kolno.

Wszystkie uchwały zostały podjęte. Radni przyjęli również sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok. – przedstawione przez inspektor Aleksandrę Szyc.

Na ostatniej sesji Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno przedstawił informację o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami, a na zakończenie złożył wszystkim życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.