Zarządzenie Nr 268/17
Wójta Gminy Kolno

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), Uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 rok oraz Uchwały Nr XXI/129/16 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w  § 1stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3. Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej urzędu www.gminakolno.pl

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 268/17
Wójta Gminy Kolno
z dnia 1 marca 2017 r.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Kolno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zdania:

1)  Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności:

a)  realizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

b) organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponad gminnym.

2)  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w budżecie Gminy Kolno na 2017 r. wynosi 20 000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych)

§ 2.  Zasady przyznawania dotacji:

1)  O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci)

2)  Przyznanie dotacji nastąpi w formie wsparcia o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie

3)  Udział kwoty na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 90% kosztów finansowych realizacji całości zadania. Wkład własny oferenta może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego, przy czym wkład finansowy musi stanowić co najmniej 5 %. kosztów realizacji całości zadania.

4)  Wycena kosztów wkładu rzeczowego w części IV.8 oferty nie jest obowiązkowa

5)  W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład własny w postaci świadczeń wolontariuszy należy przestrzegać postanowień art. 43 i art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6)   W ramach dotacji pokrywane będą niezbędne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem

7)  Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed dniem podpisania umowy

8)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana

9)  Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu przez wybór jednej lub kilku ofert

10)  Jeden oferent może złożyć jedną ofertę

11)  Ostateczną decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Kolno po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Kolno w drodze odrębnego zarządzenia do oceny złożonych ofert.

§ 3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

1)  Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 15 grudnia 2017 roku

2)  Zadania mają być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kolno

3)  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną uregulowane w umowie o realizację zadania publicznego, która zostanie zawarta między Gminą Kolno reprezentowaną przez Wójta Gminy Kolno, a oferentem zgodnie z ramowym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

4)  W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa niż wskazana w ofercie przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany  jest przedłożyć w Urzędzie Gminy Kolno zaktualizowany harmonogram, zaktualizowaną kalkulację przewidywanych  kosztów  realizacji zadania oraz zaktualizowany opis poszczególnych działań, lub może ofertę wycofać

5)  Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

§ 4. Termin składania ofert:

1)  Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1   Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i złożyć w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

2)  Ofertę należy złożyć z załącznikiem: kopią aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji bądź z wydrukiem aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w zamkniętej kopercie z opisem: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu o konkursie

3)  Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, bądź niekompletne (brak wymaganych podpisów bądź załącznika ) nie będą podlegać ocenie

4)  Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

§ 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1)  Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert w konkursie

2)  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3)  Złożone oferty ocenia Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolno zgodnie z trybem powoływania i zasadami działania Komisji Konkursowej zapisanymi w rozdziale 11 Uchwały Nr XXI/129/16 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

4)  Komisja Konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym

5)  Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy oferta spełnia następujące wymogi:

a) została złożona w terminie

b) została złożona na druku według obowiązującego wzoru

c) została złożona przez podmiot uprawniony

d) jest odpowiedzią na konkurs

e) zawiera wszystkie wymagane wpisy

f) zawiera wszystkie wymagane załączniki

g) została podpisana przez upoważnione osoby.

6)  Oferty poprawne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, która dokonywana jest indywidualnie przez każdego członka Komisji Konkursowej w oparciu o następujące kryteria i punktację:

a) możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ubiegające się o dotację  (od 0 do 10 pkt.)

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( od 0 do 20 pkt.)

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób ją realizujących, atrakcyjność oferty (od 0 do 30 pkt.)

d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych  lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (od 0 do 15 pkt.)

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (od 0 do 15 pkt.)

f) ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę brana będzie rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-10 pkt.).

7) Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa sporządza protokół z prac, który przedkłada Wójtowi Gminy Kolno

8) Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji  oraz o jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Kolno

9) Od zarządzenia Wójta Gminy Kolno w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nie ma zastosowania tryb odwoławczy

10) Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl .

§ 6. Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Kolno na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku:

1)  W trybie konkursowym

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie

„ Turnieje piłki nożnej i siatkowej”

9350,00 zł

Kolneński Klub Sportowy „Orzeł”

„Organizacja turniejów rozgrywek meczy piłki nożnej, grup młodziaków, orlików i żaków”

550,00 zł

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy

„Turnus sportowy z elementami pierwszej pomocy”

1000,00 zł

Stowarzyszenie KaFCuki

„VI Rajd Rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej szlakiem ścieżki edukacyjno – rowerowej w Koźle”

1200,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu

„ Organizacja obozu sportowego dla młodzieży z terenu Gminy Kolno"

2000,00 zł

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie

„Zawody kawaleryjskie w Janowie”

1500,00 zł

Towarzystwo Jan z Kolna

„Gminny Turniej Gier i Zabaw Dziecięcych”

600,00 zł

Towarzystwo Jan z Kolna

„VIII Turniej Interdyscyplinarny „Matematyka i sport”.

800,00 zł

2)  W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Nazwa Podmiotu

Tytuł zadani publicznego

przyznana kwota dotacji

UKS Sprint Zabiele

VII Majowy Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Kolno i VII Majowy Turniej Siatkówki Chłopców o Puchar Wójta Gminy Kolno

1120,00 zł

UKS Sprint Zabiele

VIII Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

1700,00 zł

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) dostępny jest TUTAJ